koszty uzyskania przychodu

Podatek od imprez integracyjnych

Czy zmuszeni będziemy zrezygnować z firmowych imprez integracyjnych? Spotkanie integracyjne generuje przychód pracownika – głowi się Naczelny Sąd Administracyjny. Nie jest istotne z czego w rzeczywistości skorzystał na spotkaniu. Wynika z tego, że udział w imprezie może nas sporo kosztować. Według Naczelnego Sądu Administracyjnego, spotkania integracyjne stanowią przychód dla pracowników. Bez względu na to w jakim zakresie pracownik skorzystał ze świadczeń oferowanych podczas takiej imprezy. Wystarczy, że mają możliwość odniesienia korzyści. Dotychczasowe orzecznictwo wskazywało, że takich nieodpłatnych świadczeń, których charakter nie pozwala na określenie ich wartości, nie można uznać za przychód pracownika. Uczestnicząc w imprezie integracyjnej musimy pamiętać, że możemy zapłacić od niej podatek. Nie ma znaczenia, czy przebywaliśmy na całym przyjęciu, czy tylko na jego części. Nie liczy się również to, czy korzystaliśmy z udostępnianych na niej dóbr, czy też nie. Istotne jest to, że pracodawca je przygotował. Wartość takiego świadczenia szacuje się dzieląc całkowity koszt przez liczbę osób, które wzięły udział w spotkaniu. Na wcześniejszym etapie rozpatrywania sprawy Wojewódzki Sąd Administracyjny, argumentując brak możliwości uznania takich nieodpłatnych świadczeń za przychód po stronie pracownika, wskazał, że bezwzględnym warunkiem jest otrzymanie tego świadczenia. Zdaniem WSA w przypadku świadczeń nieodpłatnych opodatkowaniu może podlegać tylko przychód rzeczywiście otrzymany, a nie tylko możliwy do otrzymania. Konieczne jest przyporządkowanie wartości świadczeń do konkretnego pracownika. ...

Read more

Ubezpieczenie pracownika wliczone w koszty

Coraz częściej pracodawcy gwarantują swym pracownikom ubezpieczenie grupowe. Ma to wpływ zarówno na atrakcyjność firmy, jak i na poczucie bezpieczeństwa osób zatrudnionych. Niestety, składki ubezpieczeniowe nie zawsze można wliczyć w koszty podatkowe. Definicja kosztów uzyskania przychodu, zawarta w ustawie PIT, przedstawia je jako koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub jego zachowania/ zabezpieczenia. Istnieją jednak regulacje odnośnie składek, które płaci pracodawca na poczet ubezpieczenia pracowników. Według art. 23 ustawy o PIT, nie są one kosztami uzyskania przychodu, z pewnymi wyjątkami. W koszty uzyskania przychodu można zaliczyć składki z tytułu umów: • ubezpieczenia na życie – jeśli związane jest z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym; • ubezpieczenia wypadkowego i chorobowego, gdy stają się częścią ubezpieczenia na życie; • ubezpieczenia osobowe i majątkowe • ubezpieczenie wypadku • ubezpieczenie choroby Jeśli ubezpieczenie zawiera się w podanych przypadkach, składka może zostać wliczona w koszt uzyskania przychodu. Należy spełnić jednak parę warunków np. pracodawca nie może być uprawniony do otrzymania świadczenia. ...

Read more

Zwrot wydatków za okulary i soczewki pracownika bez podatku

Pracodawca powinien zapewnić okulary pracownikom, którzy posiadają odpowiednie zalecenie lekarskie oraz spędzają przed monitorem ekranowym minimum połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Interpretacja ogólna Ministra Finansów z 16.03.2011 roku (nr DD3/033/30/CRS/11/95) wyjaśnia, na jakich zasadach należy rozliczać tego typu świadczenia. Zgodnie z zapisami w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, z podatku PIT zwolnione są świadczenia rzeczowe oraz ich ekwiwalenty, które przysługują zgodnie z przepisami BHP, o ile reguły ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw i wydanych na ich podstawie przepisów. Do tego rodzaju przepisów należy Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. nr 148, poz. 973). Zapewnienie okularów korygujących pracownikowi Zlecone na podstawie badań okulistycznych okulary korygujące wzrok, mogą zostać przekazane pracownikowi przez pracodawcę bądź mogą zostać nabyte przez pracownika (w porozumieniu z pracodawcą), który otrzyma od pracodawcy zwrot poniesionych na ten cel wydatków. Konieczne jest posiadanie odpowiedniej dokumentacji poświadczającej poniesiony wydatek (faktura). Szkła kontaktowe dla pracownika Jeśli lekarz zaleci pracownikowi stosowanie szkieł kontaktowych (soczewek kontaktowych) przy pracy z monitorem ekranowym, np. w przypadku gdy niemożliwe jest stosowanie korekcji okularowej, pracodawca również ma obowiązek ich zapewnienia. W takich szczególnych sytuacjach, możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia z podatku PIT również przy zapewnieniu pracownikowi korekcyjnych szkieł kontaktowych. Źródło: http://podatki.gazetaprawna.pl/ ...

Read more

Umowy cywilne do 200 zł w 2011 roku

Od 2009 roku, w przypadku umów zleceń i umów o dzieło zawieranych do kwoty 200 zł, nie dokonywało się odliczeń kosztów uzyskania przychodu. Jeśli miesięczny przychód płatnika z umów zlecenia i o dzieło nie przekroczył 200 zł, powinien on zapłacić 18% podatku, bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodu. Dotąd, jeśli suma należności określonych w umowie zleceniu ( lub kilku umowach) zawartej z osobą, która nie jest pracownikiem danego przedsiębiorcy, nie przekroczyła miesięcznie kwoty 200 zł od tego samego przedsiębiorcy – pobierany był zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% przychodu. W przypadku, gdy w jednym miesiącu dany przedsiębiorca zawarł z osobą niebędącą jego pracownikiem kilka umów zleceń, z których każda była niższa niż 200 zł, ale razem wartość tę przekroczyły, taki przychód był opodatkowany na zasadach ogólnych. Wynikało to z faktu, iż łączna suma przychodu była wyższa niż owe 200 zł. Zmiany w 2011 Od 2011 roku dotychczasowa sytuacja uległa zmianie. W przypadku tego rodzaju umów nie obowiązuje już limit miesięczny. Tym samym, ilość czy łączna wartość umów zleceń bądź umów o dzieło podpisanych w danym miesiącu, nie będzie miała znaczenia. Każda z umów objęta będzie takim samym ryczałtem, jeżeli jej wartość nie przekroczy 200 złotych. Zmiana ta obowiązuje na podstawie art. 1 Ustawy z dnia 25 listopada 2010 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 226, poz. 1478 ). ...

Read more

Umowa o dzieło a koszty uzyskania przychodu

Zgodnie z art. 627 kodeksu cywilnego – umowa o dzieło jest typem umowy na podstawie której przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła dla zamawiającego, a zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy dzieła. Dzieło stanowi rezultat (efekt) określony przez obie strony umowy. Rezultatem może być zarówno dobro materialne (uszyte ubranie czy ogrodzenie posesji), jak również dobro niematerialne (program komputerowy, utwór publicystyczny czy organizacja wesela). W przeciwieństwie do umowy o pracę, umowa o dzieło pozwala wykonawcy na swobodny wybór miejsca, sposobu i czasu wykonywania dzieła. Jednocześnie jednak do obowiązków zleceniodawcy należy zapewnienie zleceniobiorcy wynagrodzenie oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Co powinna zawierać umowa o dzieło? Umowa o dzieło powinna zawierać następujące elementy: określenie stron umowy; dokładny opis zamawianego dzieła; określenie zakresu współpracy; datę i miejsce sporządzenia umowy; wysokość wynagrodzenia wraz z terminem oraz sposobem zapłaty; opcjonalne jest określenie kto ponosi koszty materiałów oraz je dostarcza; na umowie o dzieło nie powinno oczywiście zabraknąć własnoręcznych podpisów obu stron umowy. Koszty uzyskania przychodu W przypadku, gdy zleceniobiorca osobiście wykonuje prace na podstawie umowy o dzieło, koszty uzyskania przychodu określa się na 20% uzyskanego przychodu. W przypadku korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów z praw pokrewnych – koszty uzyskania przychodu wynoszą 50%. Dzieje się tak, gdyż twórcy zatrudnieni na podstawie umowy o dzieło nie otrzymują wynagrodzenia za wykonanie dzieła (utworu), tylko za przeniesienie praw do utworu (umowa zbycia praw autorskich, licencja). Sytuacja tak zachodzi, jeśli spełnione są oba następujące warunki: istnienie utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych; twórca odpłatnie udziela zamawiającemu licencji na korzystanie z danego utworu bądź twórca dokona innego odpłatnego rozporządzania przysługującymi mu majątkowymi prawami autorskimi do utworu. Warto pamiętać, iż licencja na korzystanie z autorskich praw majątkowych do utworu musi mieć formę pisemną. Więcej o umowie o dzieło przeczytasz na Blogu Eksperckim ifirma.pl. ...

Read more

IFIRMA SA dostarcza tysiącom polskich przedsiębiorców narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Szybka i prosta internetowa rejestracja firmy poprzez wniosek CEIDG-1. Wyszukaj kody PKD, samodzielnie poprowadź księgowość online (KPiR) . Dzięki nam wygodnie wystawisz potrzebne faktury (zobacz darmowy program do fakturowania), a pod koniec roku wypełnisz i wyślesz PIT roczny online dzięki naszemu darmowemu programowi. Rozlicz PIT 2022 z pitroczny.pl. Rozliczenie roczne PIT 2022 to gwarancja bezpieczeństwa i wygody.

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close