Kwoty odliczeń

W poniższej tabeli znajduje się zestawienie kwot, które przysługują podatnikom uprawnionym do dokonywania odliczeń od przychodu i odliczeń od podatku oraz wskaźników, według których oblicza się wysokość poszczególnych odliczeń za 2023 rok (PIT 2023).

Rodzaje odliczeńKwoty odliczeń
Kwota wolna od podatku30000 zł – kwota dochodu, której nie uwzględnia się przy wyliczaniu podatku;
kwota wolna od podatku przysługuje każdemu podatnikowi będącemu osobą fizyczną;
Kredyt podatkowy20% dochodu – wysokość zwolnienia przysługująca podatnikowi w każdym z 5 lat korzystania z kredytu podatkowego;

ze zwolnienia mogą skorzystać podatnicy, którzy po raz pierwszy rozpoczęli prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej;
Ulga internetowa760 zł – maksymalne odliczenie w skali roku na wydatki poniesione z tytułu użytkowani sieci Internet, niezależnie od miejsca w którym się z niej korzysta jak i formy dostępu;

odliczeń wydatków można dokonać, jeśli:
– nie wliczono ich w koszty uzyskania przychodu;
– nie odliczono ich na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych
– nie zwrócono ich w innej formie;
Ulga rehabilitacyjna
 • 2280 zł – maksymalne odliczenie w skali roku na wydatki poniesione na każdy z poniższych celów:
  • opłacenie przewodnika osoby niewidomej (I lub II grupa inwalidztwa) oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu (I grupa inwalidztwa);
  • opłacenie psa przewodnika dla osoby z I lub II grupą inwalidztwa;
  • używanie samochodu osobowego do przewozu niepełnosprawnego dziecka do 16 lat oraz osoby z I lub II grupą inwalidztwa na zabiegi rehabilitacyjne;
  odliczenie w wysokości stanowiącej różnicę między wydatkami na zlecone przez lekarza specjalistę leki a kwotą 100 zł;
 • odliczenie wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne niepełnosprawnych członków rodziny, jeśli dochody tych osób nie przekroczyły dwunastokrotności kwoty renty socjalnej
  określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej w wysokości obowiązującej
  w grudniu roku podatkowego
pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady i wkłady anatomiczne – dofinansowanie do pieluchomajtek i pozostałych produktów z tej kategorii obowiązuje od rozliczenia za 2021 rok.
Darowizny
Darowizny przekazane na rzecz: organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, cele kultu religijnego, cele krwiodawstwa i cele kształcenia zawodowego, gdzie kwota darowizna to kwota nie wyższa niż 6% dochodu – łączna kwota rocznych odliczeń z tytułu przekazanych darowizn;

W PIT/O podać należy ostateczną wartość odliczenia, a nie wyłącznie kwotę przekazanej darowizny. W efekcie z załącznika musi trafić do właściwej deklaracji cała wartość odliczenia. Wypełniając PIT/O wskazać należy kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego.W PIT/O wpisujemy faktyczną wartość darowizny (wartość rynkową przekazywanych rzeczy z dnia dokonania darowizny); jeśli przekazywane są rzeczy (darowizna inna niż pieniężna) za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem VAT (kwotę brutto). Gdyby zdarzyło się, że darowizny dokonuje podatnik VAT odlicza się ją w kwocie netto – tj. VAT od wartości darowizny odlicza się w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny.

Odliczenia darowizn można dokonać pod warunkiem udokumentowania jej:
– dowodem wpłaty
– lub dokumentem określającym wartość niepieniężnej darowizny oraz oświadczeniem przyjmującego o otrzymaniu darowizny;
Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)
– wpłaty dokonywane na IKZE nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone;
8 322 zł – maksymalna kwota do odliczenia;
– 1,8-krotności (jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych) maksymalnie 12 483
Ulga na działalność badawczo-rozwojową tj. B+R
kwota kosztów kwalifikowanych (100-150%) ustalona zgodnie z art. 26e ustawy
Ulga termomodernizacyjna
nie może przekroczyć 53.000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem
Ulga odsetkowa – na zasadzie praw nabytych
Z ulgi odsetkowej skorzystać może podatnik, któremu w latach 2002-2006 został udzielony kredyt mieszkaniowy.
325 990 zł – kwota stanowiąca część kredytu, od której można dokonać odliczeń z tytułu spłaty odsetek kredytu lub pożyczki mieszkaniowej;
odliczenia w tej wysokości można dokonać w zeznaniu podatkowym za 2016 rok (PIT 2016), natomiast w latach poprzednich kwota ulgi była niższa;
Ulga prorodzinna
miesięczna kwota odliczenia przysługująca za sprawowanie opieki nad dzieckiem przez rodzica, rodzica zastępczego lub opiekuna prawnego:
 • 92,67 zł – na pierwsze i drugie dziecko
 • czyli do kwoty 1112,04 zł rocznie
 • 166,67 zł – na trzecie dziecko
 • czyli do 2000,04 zł rocznie na trzecie dziecko,
 • 225,00 zł – na czwarte i każde kolejne dziecko
 • czyli do 2700,00 zł rocznie
 • jeśli pieczę pełni jednocześnie dwóch rodziców, rodziców zastępczych bądź opiekunów prawnych – kwotę odliczają wspólnie – w częściach równych lub w dowolnie uzgodnionych proporcjach;
 • odliczenie nie przysługuje, jeżeli podatnik sprawował opiekę wyłącznie nad jednym małoletnim dzieckiem i jednocześnie dochody:podatnika niepozostającego w związku małżeńskim (w tym również przez część roku podatkowego), przekroczyły w roku podatkowym kwotę dochodu(kwota dochodu do limitu to: dochód – skłaki społeczne)  56 000 zł,
 • podatnika (pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim) i jego małżonka, przekroczyły w roku podatkowym kwotę
  1. dochodu(kwota dochodu do limitu to: dochód – skłaki społeczne)
  112 000 zł,
 • podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko przekroczyły w roku podatkowym kwotę 112 000 zł.
Ulga z tytułu zatrudnienia pomocy domowej – na zasadzie praw nabytych
 • składki faktycznie opłacone przez podatnika, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych
Ulga za oszczędzanie na rachunku banku prowadzącego kasę mieszkaniową – na zasadzie praw nabytych
 • 30% wydatków poniesionych w danym roku podatkowym – kwota podlegająca odliczeniu, która jednak nie może przekroczyć
 • 11340 zł
 • odliczeń może dokonać podatnik, który:
  • zawarł z bankiem umowę o kredyt kontraktowy oraz
  • przed 1 stycznia 2002 roku nabył prawo do dokonywania niniejszych odliczeń;
Koszty pracy
 • 3000,00 zł – maksymalna kwota rocznych kosztów uzyskania przychodu z jednego stosunku o pracę;
 • 4500,00 zł – maksymalna kwota rocznych kosztów uzyskania przychodu z więcej niż jednego stosunku o pracę;
 • 3600,00 zł – maksymalna kwota rocznych kosztów uzyskania przychodu w przypadku pracy poza miejscowością stałego lub czasowego zamieszkania – jeśli podatnik nie otrzymywał zwrotu kosztów dojazdu lub dodatku za rozłąkę;
 • 5400,00 zł – maksymalna kwota rocznych kosztów uzyskania przychodu z więcej niż jednego stosunku o pracę podatnika, który jednocześnie pracował poza miejscem stałego lub czasowego zamieszkania – jeśli podatnik nie otrzymywał zwrotu kosztów dojazdu lub dodatku za rozłąkę;
 • koszty uzyskania przychodu w wysokości 50% – przysługują podatnikowi, który uzyskuje przychody ze stosunku pracy korzystając z praw autorskich lub praw pokrewnych. Należy pamiętać, że w roku podatkowym łączne 50% koszty uzyskania przychodów nie mogą przekroczyć kwoty 120.000 zł,
 • koszty uzyskania przychodu w wysokości 20% – przysługują podatnikowi, który osobiście wykonuje usługi na podstawie umów zleceń lub umów o dzieło;
Koszty uzyskania przychodu z pracy za granicą
 • 30% diety (za każdy dzień) – równowartość kwoty, o którą podatnicy mieszkający w Polsce, a czasowo uzyskujący dochód ze stosunku pracy za granicą, mogą pomniejszyć swój dochód;
 • przeliczeń dochodów w obcej walucie na złote dokonuje się według kursów banku, z którego korzysta podatnik lub według średniego kursu NBP – z dnia poprzedzającego dzień uzyskania przychodu;

IFIRMA SA dostarcza tysiącom polskich przedsiębiorców narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Szybka i prosta internetowa rejestracja firmy poprzez wniosek CEIDG-1. Wyszukaj kody PKD, samodzielnie poprowadź księgowość online (KPiR) . Dzięki nam wygodnie wystawisz potrzebne faktury (zobacz darmowy program do fakturowania), a pod koniec roku wypełnisz i wyślesz PIT roczny online dzięki naszemu darmowemu programowi. Rozlicz PIT 2022 z pitroczny.pl. Rozliczenie roczne PIT 2022 to gwarancja bezpieczeństwa i wygody.

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close