Darowizny

Darowizny na realizację celów organizacji pożytku publicznego i wolontariatu, kultu religijnego lub na cele honorowego krwiodawstwa

Organizacje pożytku publicznego i wolontariatu, na rzecz których można dokonać darowizny, określone są w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Według tej ustawy, sfera zadań organizacji pożytku publicznego i wolontariatu obejmuje następujący zakres zadań:

 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 • wpieranie rodziny i systemy pieczy zastępczej,
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • działalność charytatywna,
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób, które pozostają bez pracy i są zagrożone zwolnieniem z pracy,
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • działalność  na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata oraz wychowanie,
 • wypoczynek dzieci i młodzieży,
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
 • turystyka i krajoznawstwo,
 • porządek i bezpieczeństwo publiczne,
 • obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, jak również działań, które wspomagają rozwój demokracji,
 • ratownictwo i ochrona ludności,
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 • upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • pomoc Polonii i Polakom za granicą,
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Dodatkowo, ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 3 ust. 2 i 3), precyzuje, iż do organizacji pożytku publicznego zalicza się:

 • organizacje pozarządowe, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, jak również osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw (w tym fundacje i stowarzyszenia – z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4);
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne, które działają na podstawie przepisów regulujących stosunki pomiędzy Państwem a Kościołem Katolickim w Polsce, jak również stosunki między Państwem a innymi kościołami i związkami wyznaniowymi oraz gwarancje wolności sumienia i wyznania, w przypadku, gdy ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 • spółdzielnie socjalne;
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie.

Łączna suma odliczeń dla tego typu darowizn nie może przekroczyć (w danym roku podatkowym) kwoty stanowiącej 6% dochodu.

Należy mieć na uwadze, iż w tym przypadku odliczeniu nie podlegają darowizny poniesione na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które prowadzą działalność gospodarczą opartą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, wytwarzaniu wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Darowizny przekazywane na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą

Tego typu darowizny wyłączone są z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym i wyrównawczym, jeśli kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie wraz ze sprawozdaniem o przeznaczeniu na tę działalność;

Odliczenia z tytułu darowizn stosuje się pod warunkiem, że wysokość darowizny pieniężnej udokumentowana jest dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

W przypadku darowizny innej niż pieniężna – potrzebne jest oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny oraz dokument uwzględniający wartość darowizny.

Jeśli odliczenia z tytułu darowizn dotyczą przedmiotu opodatkowanego podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uznaje się wartość towaru z włączeniem podatku od towarów i usług.

Uwaga! Warto pamiętać, iż we wspomniany tutaj darowizny, podatnik przekazuje w trakcie roku i związane z nimi odliczenia nie są tożsame z 1,5% podatku, który podatnik może w swoim rocznym zeznaniu podatkowym przeznaczyć na rzecz organizacji pożytku publicznego

Ograniczenia w odliczeniach

Odliczenia wydatków z tytułu darowizny można dokonać tylko w przypadku, gdy podatnik:

  • nie wliczył powyższych wydatków w koszty uzyskania przychodu;
  • nie dokonał odliczeń na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych;
  • nie dokonał odliczeń na podstawie ustawy o podatku tonażowym;
 • nie otrzymał zwrotu poniesionych wydatków w jakiejkolwiek innej formie.

Gdzie należy wykazać ulgę?

Podatnicy, którzy w rozliczeniu korzystają z odliczeń dotyczących darowizn, obowiązani są wykazać niniejszą ulgę w załączniku PIT/O – zarówno kwotę odliczenia, jak i kwotę przekazanej darowizny. Należy pamiętać o uwzględnieniu danych identyfikujących obdarowanych. Najszybciej można wypełnić PIT przez internet. Skorzystaj z tej możliwości w naszym serwisie pitroczny.pl i wypełnij PIT online już dziś.

IFIRMA SA dostarcza tysiącom polskich przedsiębiorców narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Szybka i prosta internetowa rejestracja firmy poprzez wniosek CEIDG-1. Wyszukaj kody PKD, samodzielnie poprowadź księgowość online (KPiR) . Dzięki nam wygodnie wystawisz potrzebne faktury (zobacz darmowy program do fakturowania), a pod koniec roku wypełnisz i wyślesz PIT roczny online dzięki naszemu darmowemu programowi. Rozlicz PIT 2022 z pitroczny.pl. Rozliczenie roczne PIT 2022 to gwarancja bezpieczeństwa i wygody.

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close