Ulga odsetkowa

Ulga odsetkowa daje prawo do odliczeń z tytułu spłaty odsetek od kredytu mieszkaniowego, który został zaciągnięty przez podatnika w latach 2002-2006. Niniejsza ulga odnosi się również do odsetek od kredytu, który podatnik zaciągnął w celu spłaty kredytu mieszkaniowego lub kredytu przeznaczonego na spłatę tych kredytów.

Ulga odsetkowa za 2023 rok

W 2023 roku (PIT 2022) kwota ta wynosi 325 990 zł. Jeśli podatnik w latach 2002-2006 zaciągnął kredyt w wysokości 350 000 złotych, a w 2023 roku zakończył inwestycję mieszkaniową, to w zeznaniu podatkowym za rok 2023 może odliczyć od dochodu odsetki przypadające na część kredytu właśnie w kwocie 325 990 złotych. Aby obliczyć właściwy procent, należy podzielić kwotę limitowaną (325 990 zł) przez całą kwotę kredytu, czyli 350 000 zł oraz pomnożyć przez 100.

Kredyt uprawniający do ulgi odsetkowej

Podatnikowi, któremu w latach 2002–2006 został udzielony kredyt mieszkaniowy, przysługuje prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek:

 • od kredytu mieszkaniowego;
 • od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego;
 • od każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w pkt 1 lub 2
  • do upływu terminu spłaty – określonego w umowie o kredyt mieszkaniowy, która została zawarta przed dniem 1 stycznia 2007 roku. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż do 31 grudnia 2027 roku.

Przeznaczenie kredytu

„Kredyt mieszkaniowy”, o którym mowa wyżej, to kredyt (pożyczka) udzielony bezpośrednio podatnikowi (a nie deweloperowi czy spółdzielni mieszkaniowej) w latach 2002-2006. Jego celem jest sfinansowania inwestycji, mającej zaspokoić własne potrzeby mieszkaniowe, która wiąże się z:

 • budową budynku mieszkalnego albo
 • wniesieniem wkładu mieszkaniowego lub budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej w celu nabycia prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo
 • zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku – od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo
 • nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

Co podlega odliczeniu?

W zeznaniu podatkowym, podatnik może odliczyć zarówno faktycznie spłacone odsetki od pożyczki mieszkaniowej (kredytu mieszkaniowego), jak i od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu (pożyczki) mieszkaniowego oraz od każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę powyższych zobowiązań.

Jeśli kredyt (pożyczka) udzielony podatnikowi na spłatę kredytu (pożyczki) mieszkaniowego lub kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu (pożyczki) mieszkaniowego oraz każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę ww. zobowiązań – stanowi część kredytu (pożyczki) przeznaczonego na spłatę również innych, niż wymienione w tym przepisie, zobowiązań kredytowych (pożyczkowych) – odliczeniu mogą podlegać wyłącznie odsetki od tej części kredytu (pożyczki), która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu (pożyczki) mieszkaniowego oraz każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę powyższych zobowiązań.

Podatnik, który zakończył inwestycję mieszkaniową w 2023 roku – odsetki od kredytu (pożyczki) może po raz pierwszy odliczyć w zeznaniu składanym za ten rok podatkowy, a odsetki zapłacone przed rokiem zakończenia inwestycji (jeżeli nie zostaną odliczone od dochodu za 2023 rok) może odliczyć również w następnym roku podatkowym. W tej sytuacji, odliczeniu podlega jedynie różnica pomiędzy sumą odsetek przypadających do odliczenia a kwotą odsetek faktycznie odliczonych w roku, w którym podatnik dokonał pierwszego odliczenia.

Należy pamiętać, iż podatnik, który w latach 2002-2007 zaciągnął kredyt (pożyczkę) na spłatę kredytu (pożyczki) mieszkaniowego oraz każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę ww. zobowiązań, od dochodu uzyskanego w roku 2008 lub w roku 2009 (z uwzględnieniem pozostałych zasad dotyczących ulgi odsetkowej) – może odliczyć wydatki poniesione na spłatę odsetek od tych kredytów (pożyczek).

Odliczenie stosuje się, gdy m.in.:

 • kredyt (pożyczka) mieszkaniowy został udzielony w latach 2002-2006;
 • kredyt lub pożyczka mieszkaniowa były udzielone przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów o spółdzielczych kasach energooszczędnościowych albo przepisów prawa bankowego – do udzielania kredytów (pożyczek), a z umowy kredytu (pożyczki) wynika, iż dotyczy on jednej z inwestycji wymienionych w oświadczeniu PIT-2K;
 • pożyczka (kredyt) udzielona na spłatę pożyczki (kredytu) mieszkaniowej lub każdego kolejnego kredytu zaciągniętego na spłatę tych kredytów zaciągnięta została w bankach lub kasach energooszczędnościowych działających we wszystkich państwach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak i w Konfederacji Szwajcarskiej;
 • inwestycja dotyczy lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które jest przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego – określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydanej na podstawie obowiązujących ustaw;
 • inwestycja dotyczy lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, którego budowa została zakończona nie wcześniej ni w 2002 roku. Odliczeń można dokonać w sytuacji, gdy:
  • inwestycja związana jest z budową budynku mieszkalnego albo nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub   pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego;
  • inwestycja została zakończona przed upływem 3 lat – licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano pozwolenie (zgodnie z prawem budowlanym) na budowę, nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne lub przebudowę (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, i zostało potwierdzone określonym, zgodnym z przepisami prawa budowlanego, pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego. W razie braku obowiązku jego uzyskania – zawiadomieniem o zakończeniu budowy takiego budynku;
  • inwestycja związana była z wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej w celu nabycia prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo związanej z zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej – została zawarta umowa o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo umowa w formie aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego, o przeniesieniu na podatnika własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, której jedną ze stron jest podatnik;
 • odsetki:
  • zostały faktycznie zapłacone, wraz z udokumentowaniem ich wysokość i terminu zapłaty za pomocą dowodu wystawionego przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych do udzielania kredytów (pożyczek);
  • nie zostały zaliczone jako koszty uzyskania przychodu lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone odsetki zwiększyły podstawę obliczenia podatku;
 • podatnik lub małżonek podatnika nie korzystał lub nie korzysta z odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku, z tytułu wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, przeznaczonych na:
   • zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,
   • budowę budynku mieszkalnego,
   • wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej,
   • zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,
   • nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne,
   • przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu,
  • systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową.

Odliczenie obejmuje tylko odsetki:

 • które są naliczone za okres od 1 stycznia 2002 roku i zapłacone od tego dnia;
 • od tej części kredytu (pożyczki), która nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego dla celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy, określonej na rok zakończenia inwestycji (art. 9 ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw). W 2023 roku kwota ta wynosi 325 990 zł.

Dodatkowo trzeba pamiętać, iż:

  • wysokość odliczeń dotyczy łącznie obojga małżonków. W sytuacji, gdy oboje małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu – odliczenia od dochodu dokonywane są zgodnie z wnioskami zawartymi w zeznaniach rocznych PIT, bądź od dochodu każdego z małżonków, w proporcji wskazanej we wniosku, bądź od dochodu jednego z małżonków;
 • zeznanie podatkowe PIT składane za rok, w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczeń w ramach ulgi odsetkowej, podatnik zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, według określonego wzoru. W oświadczeniu winny znaleźć się informacje dotyczące wysokości wszystkich poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją, w tym o wysokości wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku – tzw. oświadczenie PIT-2K.

Gdzie należy wykazać ulgę?

Podatnicy korzystający z odliczeń odnoszących się do spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe, obowiązani są wykazać niniejszą ulgę w załączniku PIT/D, który należy złożyć wraz z rocznym rozliczeniem. W naszym serwisie pitroczny.pl pomożemy Ci szybko i prawidłowo wypełnić Twój PIT 2023.  Wypełnij PIT online już dziś.

IFIRMA SA dostarcza tysiącom polskich przedsiębiorców narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Szybka i prosta internetowa rejestracja firmy poprzez wniosek CEIDG-1. Wyszukaj kody PKD, samodzielnie poprowadź księgowość online (KPiR) . Dzięki nam wygodnie wystawisz potrzebne faktury (zobacz darmowy program do fakturowania), a pod koniec roku wypełnisz i wyślesz PIT roczny online dzięki naszemu darmowemu programowi. Rozlicz PIT 2022 z pitroczny.pl. Rozliczenie roczne PIT 2022 to gwarancja bezpieczeństwa i wygody.

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close