Jak przekazać 1,5%?

Kto może przekazać 1,5 % podatku na OPP?

Wniosek o przekazanie 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) zawarty jest w zeznaniu podatkowym. Wystarczy, wpisać numer KRS wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego oraz kwotę, jaką chcemy przekazać. Kwota ta nie może przekraczać 1,5% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Jeśli chcemy, by wsparcie zostało przeznaczone na konkretny cel szczegółowy, można go określić w przewidzianej do tego rubryce w zeznaniu podatkowym.

1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego może zostać przekazany przez:

 • podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • podatnika, który jest opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym;
 • podatnika, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i rozlicza się według 19-procentowej liniowej stawki podatku;
 • podatnika, który uzyskuje dochód ze sprzedaży papierów wartościowych,
 • podatnika, który sprzedaje nieruchomość i rozlicza się w formularzu PIT 39.

Komu można przekazać 1,5% podatku?

Kwota 1,5% podatku może zostać przekazana na rzecz organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego. Według Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wspomniana działalność musi:

 • być społecznie użyteczna;
 • zawierać się w sferze określonych ustawowo zadań publicznych;
 • być prowadzona przez:
  • organizacje pozarządowe (organizacje, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych oraz nie działają dla zysku) lub
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne, które funkcjonują na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, do innych kościołów i związków wyznaniowych, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego lub
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego lub
  • spółdzielnie socjalne lub
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne oraz kluby sportowe, które są spółkami akcyjnymi działającymi na podstawie przepisów Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie, jeśli nie działają dla zysku, a całość dochodu przeznaczają na realizację celów statutowych.

Wspomniane wyżej zadania publiczne obejmują zadania w zakresie regulowanym w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a mianowicie:

 • pomoc społeczna – w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • działalność charytatywna,
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób, które pozostają bez pracy i są zagrożone zwolnieniem z pracy,
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata oraz wychowanie,
 • wypoczynek dzieci i młodzieży,
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej,
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
 • turystyka i krajoznawstwo,
 • porządek i bezpieczeństwo publiczne,
 • obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, jak również działań, które wspomagają rozwój demokracji,
 • ratownictwo i ochrona ludności,
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 • upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • pomocy Polonii i Polakom za granicą,
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Jak przekazać 1,5% podatku na rzecz wybranej OPP?

Od 2007 roku podatnik nie musi osobiście przelewać kwoty 1,5% (do zeznań za rok 2021 było to 1% podatku )swojego podatku na rachunek OPP. Wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym:

 • zaznaczy nazwę wybranej organizacji pożytku publicznego (według wykazu uprawnionych OPP, który jest aktualizowany oraz publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/bip)
 • oraz wpisze jej numer KRS w odpowiedniej pozycji formularza PIT.

Urząd skarbowy sam przeleje odpowiednią kwotę na rzecz danej organizacji.

Przekazując 1,5  procent swojego podatku na wybraną organizację, można sprecyzować na co konkretnie chcemy przeznaczyć pieniądze, wpisując w odpowiednie pole formularza cel szczegółowy.

Dodatkowo podatnik może wyrazić zgodę na udostępnienie obdarowanej Organizacji Pożytku Publicznego swoich danych osobowych, co sprawi, że nie będzie on anonimowym darczyńcą.

Uwaga! Przy wpisywaniu przekazywanej sumy w odpowiednie pole zeznania podatkowego, należy pamiętać, aby nie przekraczała ona faktycznej kwoty stanowiącej 1,5% podatku – dodatkowo trzeba zaokrąglić tę kwotę do 10 groszy w dół.

Jeśli powyższe kroki wydają Ci się zbyt skomplikowane, zdecyduj się na wypełnienie deklaracji PIT w serwisie pitroczny.pl. Z nami rozliczysz się szybciej, prościej i bez błędów.

Jak przekazać 1,5% na OPP w serwisie pitroczny.pl?

W aplikacji do rozliczeń podatkowych dostępnej w serwisie pitroczny.pl proces wprowadzania danych OPP został uproszczony poprzez wprowadzenie kilku udogodnień:

 • wyszukiwarka OPP upoważnionych do otrzymania 1% podatku – użytkownik łatwo odnajdzie poszukiwaną organizację, wprowadzając jej nazwę, numer KRS bądź miejscowość rejestracji organizacji;
 • jeszcze prostszym rozwiązaniem jest wybranie organizacji z krótkiej listy OPP rekomendowanych przez serwis pitroczny.pl;
 • serwis pitroczny.pl sam wyliczy maksymalną kwotę podatku, jaką możemy przekazać OPP oraz prawidłowo ją zaokrągli.

Prócz możliwości bezpiecznego i szybkiego wypełnienia formularza PIT przez internet, skorzystaj z możliwości wysłania do urzędu e-deklaracji. Zarejestruj się w serwisie pitroczny.pl i rozlicz się z urzędem skarbowym już teraz – wypełnij PIT online. Całkowicie za darmo!

IFIRMA SA dostarcza tysiącom polskich przedsiębiorców narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Szybka i prosta internetowa rejestracja firmy poprzez wniosek CEIDG-1. Wyszukaj kody PKD, samodzielnie poprowadź księgowość online (KPiR) . Dzięki nam wygodnie wystawisz potrzebne faktury (zobacz darmowy program do fakturowania), a pod koniec roku wypełnisz i wyślesz PIT roczny online dzięki naszemu darmowemu programowi. Rozlicz PIT 2022 z pitroczny.pl. Rozliczenie roczne PIT 2022 to gwarancja bezpieczeństwa i wygody.

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close