Ulga na dzieci

Kto może dokonać odliczenia podatku?

Zasady wyliczania ulgi na dzieci, które uległy zmianie w 2013, obowiązują również przy rozliczeniu za 2017 rok (PIT 2017).

Odliczeniu podlega kwota miesięczna za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik:

 • wykonywał władzę rodzicielską;
 • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
 • sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą;

i wynosi odpowiednio:

 • 92,67 zł – na pierwsze i drugie dziecko
 • 166,67 zł – na trzecie dziecko
 • 225,00 zł – na czwarte i każde kolejne dziecko
 • jeśli pieczę pełni jednocześnie dwóch rodziców, rodziców zastępczych bądź opiekunów prawnych – kwotę odliczają wspólnie – w częściach równych lub w dowolnie uzgodnionych proporcjach;
 • odliczenie nie przysługuje, jeżeli podatnik sprawował opiekę wyłącznie nad jednym małoletnim dzieckiem i jednocześnie dochody:
 1. podatnika niepozostającego w związku małżeńskim (w tym również przez część roku podatkowego), przekroczyły w roku podatkowym kwotę 56.000 zł,
 2. podatnika (pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim) i jego małżonka, przekroczyły w roku podatkowym kwotę 112.000 zł,
 3. podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko przekroczyły w roku podatkowym kwotę 112.000 zł.

Uwaga! Należy pamiętać, iż w niektórych przypadkach przysługuje odliczenie za cały miesiąc, a w innych – odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty miesięcznej za każdy dzień sprawowania opieki nad dzieckiem.

Wyliczanie kwoty ulgi w serwisie pitroczny.pl

Serwis pitroczny.pl wyliczy prawidłową kwotę ulgi za 2017, pod warunkiem wprowadzenia właściwych dat sprawowania opieki:

 • Dziecko urodziło się 31-05-2017 – wprowadzamy datę początkową 01-05-2017 (ponieważ przysługuje kwota za cały miesiąc).
 • Dziecko osiągnęło pełnoletność 02-06-2017 – wprowadzamy datę końcową 30-06-2017 (ponieważ przysługuje kwota za cały miesiąc).
 • Dziecko, na podstawie orzeczenia sądu, zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych 05-05-2017 – wprowadzamy datę końcową 30-04-2017 (ponieważ przysługuje kwota do końca miesiąca poprzedzającego ww. zdarzenie).
 • Dziecko wstąpiło w związek małżeński 07-08-2017 – wprowadzamy datę końcową 31-07-2017 (ponieważ przysługuje kwota do końca miesiąca poprzedzającego ww. zdarzenie).

Jeżeli w tym samym miesiącu w stosunku do dziecka wykonywana była władza rodzicielska, pełniona funkcja opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej, to za ten miesiąc każdy z podatników może odliczyć 1/30 za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem.

W takim przypadku wprowadzamy do serwisu daty dzienne. Przykładem jest sytuacja, w której dziecko w czasie wakacji przebywa pod opieką ojca:

 • Matka wprowadza daty od 01-01-2017 do 20-06-2017 oraz od 01-09-2017 do 31-12-2017;
 • Ojciec wprowadza daty od 21-06-2017 do 31-08-2017.

Ulga na dzieci pełnoletnie

Odpowiednio, na analogicznych zasadach, przysługuje ulga w stosunku do dzieci pełnoletnich. Dotyczy ona dzieci:

 • które, bez względu na ich wiek, zgodnie z odrębnymi przepisami – otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny;
 • które nie ukończyły 25 roku życia, uczą się w szkołach oraz o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w Prawie o szkolnictwie wyższym. Ulga przysługuje tym dzieciom, jeżeli w roku podatkowym  nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku (dochód ten w 2017 roku wynosi 3089 zł).

IFIRMA SA dostarcza tysiącom polskich przedsiębiorców narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Szybka i prosta internetowa rejestracja firmy poprzez wniosek CEIDG-1. Wyszukaj kody PKD, samodzielnie poprowadź księgowość online (KPiR) . Dzięki nam wygodnie wystawisz potrzebne faktury (zobacz darmowy program do fakturowania), a pod koniec roku wypełnisz i wyślesz PIT roczny online dzięki naszemu darmowemu programowi. Rozlicz PIT 2017 z pitroczny.pl. Rozliczenie roczne PIT 2017 to gwarancja bezpieczeństwa i wygody.