Kto wypełnia PIT-36?

Według broszury informacyjnej Ministerstwa Finansów, formularz PIT-36 przeznaczony jest dla podatników, do których zastosowanie ma art. 45 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz którzy:

 • prowadzili:
  • pozarolniczą działalność gospodarczą, która była opodatkowana na zasadach ogólnych – przy zastosowaniu skali podatkowej;
  • działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach ogólnych – przy zastosowaniu skali podatkowej;
 • uzyskali przychody:
  • z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na zasadach ogólnych;
  • z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy, jeżeli odpłatne zbycie zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie rzeczy;
  • od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek;
  • ze źródeł przychodów położonych za granicą;
  • z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej; od których ani płatnik, ani podatnik – nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek w ciągu roku podatkowego;
 • korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy (tzw. kredyt podatkowy);
 • zobowiązani są dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy o PIT;
 • zobowiązani są doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci;
 • obniżają dochód o straty z lat ubiegłych;
 • wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy o PIT, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika.

Jeśli podatnik osiąga przychody według powyższego schematu, winien rozliczać się PIT-em 36.

Załączniki, które składa się wraz z PIT-em 36:

 • PIT/B – informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w danym roku podatkowym;
 • PIT/D – dla osób, które odliczają wydatki mieszkaniowe od dochodu lub od podatku. Do tego załącznika dołączyć należy również oświadczenie PIT-2K (dla odliczeń wydatków poniesionych na spłatę odsetek na cele mieszkaniowe – tzw. ulga odsetkowa);
 • PIT/M – informacja o dochodach małoletnich dzieci (wspólne rozliczenie z rodzicami);
 • PIT/O – dla osób, które dokonują odliczeń od dochodu (np. darowizny, wydatki na cele rehabilitacyjne, itp.) bądź od podatku. Załącznik nie dotyczy odliczeń na cele mieszkaniowe.
 • PIT/ZG – informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym w danym roku podatkowym podatku;
 • PIT/Z – informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, która jest prowadzona przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • PIT/BR – czyli tzw. ulga B+R, dotyczy odliczenia kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (tzw. kosztów kwalifikowanych wymienionych w art. 26e ust. 2 i 3 ustawy).
 • PIT/DS – informacja o działach specjalnych produkcji rolnej prowadzonych indywidualnie bądź wspólnie z innymi podatnikami lub w formie spółki niebędącej osobą prawną oraz o przychodach, kosztach, dochodach lub stratach z tej działalności.

Złożenie zeznania podatkowego

Zeznanie podatkowe PIT 2017 należy złożyć w urzędzie skarbowym. Można to uczynić bezpośrednio – udając się do urzędu osobiście bądź nadając zeznanie. Ordynacja podatkowa umożliwia podatnikowi wysłanie rocznego zeznania PIT przez internet, bez konieczności potwierdzania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym – serwis pitroczny.pl umożliwia wysłanie deklaracji przez internet.

IFIRMA SA dostarcza tysiącom polskich przedsiębiorców narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Szybka i prosta internetowa rejestracja firmy poprzez wniosek CEIDG-1. Wyszukaj kody PKD, samodzielnie poprowadź księgowość online (KPiR) . Dzięki nam wygodnie wystawisz potrzebne faktury (zobacz darmowy program do fakturowania), a pod koniec roku wypełnisz i wyślesz PIT roczny online dzięki naszemu darmowemu programowi. Rozlicz PIT 2017 z pitroczny.pl. Rozliczenie roczne PIT 2017 to gwarancja bezpieczeństwa i wygody.