Kto wypełnia PIT-36?

Według broszury informacyjnej Ministerstwa Finansów, formularz PIT-36 przeznaczony jest dla podatników, do których zastosowanie ma art. 45 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz którzy:

 • prowadzili:
  • pozarolniczą działalność gospodarczą, która była opodatkowana na zasadach ogólnych – przy zastosowaniu skali podatkowej, w tym pozarolniczą  działalność  gospodarczą, w ramach  której  osiągali  dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej podlegajace  opodatkowaniu według  5 % stawki podatku ;
  • działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach ogólnych – przy zastosowaniu skali podatkowej;
 • uzyskali przychody:
  • z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy, jeżeli odpłatne zbycie zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie rzeczy;
  • od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek;
  • ze źródeł przychodów położonych za granicą;
  • z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej; od których ani płatnik, ani podatnik – nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek w ciągu roku podatkowego;
 • korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy (tzw. kredyt podatkowy);
 • zobowiązani są dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy o PIT;
 • zobowiązani są doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci;
 • obniżają dochód o straty z lat ubiegłych;
 • wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy o PIT, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika.

Jeśli podatnik osiąga przychody według powyższego schematu, winien rozliczać się PIT-em 36.

W deklaracji tej wykazujemy przychody  opodatkowane  według stawki właściwej dla skali podatkowej czyli 12% i 32 %.

Formularz PIT-36 przeznaczony jest  zarówno dla podatników  opodatkowujacych  swoje  dochody  indywidualnie, jak  i łącznie  z dochodami  małżonka  albo w sposób przewidziany dla osób  samotnie wychowujących  dzieci, w tym także  dla osób  mających  miejsce zamieszkania  dla celów podatkowych w innym  niż Rzeczpospolita Polska w państwie Unii Europejskiej.

Od 2018 roku formularz funkcjonuje również jako PIT-36S, który jest przeznaczony dla podatników będących przedsiębiorstwem w spadku, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. Od 2019 roku formularz PIT-36S funkcjonuje jako druk niezależny od PIT-36.

Załącznikami do zeznania PIT-36S są m. in.: PIT/B, PIT/D, PIT/M,PIT/O, PIT/ZG, PIT/BR, PIT/DS PIT/MIT, PIT/IP, PIT/PM, PIT/NZS i PIT/Z, PIT/WZ, PIT/SE, PIT-2K, SSE-R.

Załączniki, które składa się wraz z PIT-em 36:

 • PIT/B – informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w danym roku podatkowym;
 • PIT/D – dla osób, które odliczają wydatki mieszkaniowe od dochodu lub od podatku. Do tego załącznika dołączyć należy również oświadczenie PIT-2K (dla odliczeń wydatków poniesionych na spłatę odsetek na cele mieszkaniowe – tzw. ulga odsetkowa);
 • PIT/M – informacja o dochodach małoletnich dzieci (wspólne rozliczenie z rodzicami);
 • PIT/O – dla osób, które dokonują odliczeń od dochodu (np. darowizny, wydatki na cele rehabilitacyjne, itp.) bądź od podatku. Załącznik nie dotyczy odliczeń na cele mieszkaniowe.
 • PIT/ZG – informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym w danym roku podatkowym podatku;
 • PIT/Z – informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, która jest prowadzona przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • PIT/BR – czyli tzw. ulga B+R, dotyczy odliczenia kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (tzw. kosztów kwalifikowanych wymienionych w art. 26e ust. 2 i 3 ustawy).
 • PIT/DS – informacja o działach specjalnych produkcji rolnej prowadzonych indywidualnie bądź wspólnie z innymi podatnikami lub w formie spółki niebędącej osobą prawną oraz o przychodach, kosztach, dochodach lub stratach z tej działalności.
 • PIT/IP – informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.
 • PIT/NZI – informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków.
 • PIT/PM – informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • PIT/SE – informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu.
 • PIT/MIT – składany jest przez podatników kiedy płacą  tzw. podatek mały z tytułu korzystania w działalności gospodarczej  ze środka trwałego bedącego  budynkiem : własnym  lub wspólwłasnością podatnika, jest składnikiem majątku firmy, został w całosci lub w części  oddany  na podstawie  umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy i jest położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • PIT-2K- składamy za rok, w którym pierwszy raz dokonujemy  odliczenia  ulgi odsetkowej, wykazujemy poniesione wydatki związane z daną inwestycją.
 • SSE-R – informacja ta jest przeznaczona dla podatników prowadzących  działalność  gospodarczą na terenie  specjalnej  strefy ekonomicznej .

Złożenie zeznania podatkowego

Zeznanie podatkowe należy złożyć w urzędzie skarbowym. Można to uczynić bezpośrednio – udając się do urzędu osobiście bądź nadając zeznanie. Ordynacja podatkowa umożliwia podatnikowi wysłanie rocznego zeznania PIT przez internet, bez konieczności potwierdzania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym – serwis pitroczny.pl umożliwia wysłanie deklaracji przez internet.

IFIRMA SA dostarcza tysiącom polskich przedsiębiorców narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Szybka i prosta internetowa rejestracja firmy poprzez wniosek CEIDG-1. Wyszukaj kody PKD, samodzielnie poprowadź księgowość online (KPiR) . Dzięki nam wygodnie wystawisz potrzebne faktury (zobacz darmowy program do fakturowania), a pod koniec roku wypełnisz i wyślesz PIT roczny online dzięki naszemu darmowemu programowi. Rozlicz PIT 2022 z pitroczny.pl. Rozliczenie roczne PIT 2022 to gwarancja bezpieczeństwa i wygody.

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close