Kredyt podatkowy

Według Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy, którzy rozpoczęli prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po raz pierwszy (lub nie prowadzili tego typu działalności w roku jej rozpoczęcia oraz w okresie trzech poprzednich lat), mogą skorzystać ze zwolnienia z konieczności wpłacania miesięcznej zaliczki od dochodów.

Podatek ten podatnicy mogą rozliczyć w następnych pięciu latach. Zwolnienie to ma charakter bezpłatnego kredytu podatkowego.

Kiedy można skorzystać z kredytu podatkowego?

Podatnik, który odpowiada wyżej określonej charakterystyce może skorzystać z bezpłatnego kredytu podatkowego:

 • w kolejnym roku podatkowym, następującym bezpośrednio po roku, w którym rozpoczął prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, gdy czas jej prowadzenia wynosił co najmniej 10 miesięcy
 • bądź 2 lata po roku rozpoczęcia działalności, jeżeli nie spełniono warunku zawartego wyżej.

Kto może skorzystać z kredytu podatkowego?

Podatnik po raz pierwszy rozpoczynający prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej może skorzystać ze zwolnień, które daje kredyt podatkowy, jeśli łącznie spełnia następujące warunki, a mianowicie:

 • jego średni miesięczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, w okresie poprzedzającym rok korzystania z wyżej wspomnianego zwolnienia, musi stanowić co najmniej równowartość 1 000 euro;
 • w okresie od dnia rozpoczęcia działalności do 1 stycznia roku podatkowego, w którym podatnik rozpoczyna korzystanie ze zwolnienia, należał do grupy małych przedsiębiorców oraz w roku podatkowym poprzedzającym korzystanie z kredytu podatkowego, na podstawie umowy o pracę zatrudniał pełnoetatowo co najmniej 5 osób;
 • nie wykorzystuje w swojej działalności środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o łącznej wartości minimum 10 000 euro, które byłyby mu nieodpłatnie udostępniane przez osoby z I i II grupy podatkowej;
 • złożył w urzędzie skarbowym pisemne oświadczenie o korzystaniu ze zwolnienia, jakie umożliwia kredyt podatkowy. Terminem, do którego należy dostarczyć niniejsze oświadczenie jest 31 stycznia roku podatkowego, w którym będzie wykorzystywane zwolnienie;
 • w roku, w którym podatnik korzysta z kredytu podatkowego, rozlicza się na zasadach ogólnych według skali podatkowej.

Podatnik, który korzysta z kredytu podatkowego, powinien w zeznaniu podatkowym wykazać dochód lub stratę z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej za rok korzystania ze zwolnienia. Dochód ten łączy się z dochodem (lub stratą) z pozarolniczej działalności gospodarczej, który jest wykazywany w rocznych zeznaniach podatkowych składanych za 5 kolejnych lat, po roku korzystania z kredytu podatkowego – w wysokości 20% tego dochodu w każdym z 5 lat.

Utrata prawa do kredytu podatkowego

Podatnik może stracić prawo do korzystania ze zwolnienia, jakie daje mu kredyt podatkowy. Dzieje się tak w przypadku gdy w roku, w którym korzysta ze zwolnienia, za rok lub w 5 kolejnych latach:

 • zlikwidował lub ogłosił upadłość działalności gospodarczej
 • lub osiągnął przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, którego średnia miesięczna wysokość była niższa niż 1 000 euro
 • lub dokonał zmniejszenia średniego miesięcznego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę o więcej niż 10% – w stosunku do najwyższego przeciętnego miesięcznego zatrudnienia w roku poprzednim
 • lub posiada zaległości w płaceniu podatków, ceł, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Jeśli jednak podatnik ureguluje te zaległości wraz z należnymi odsetkami w terminie 14 dni od otrzymania decyzji od odpowiedniego organu,  może nadal korzystać ze zwolnienia.

Gdzie wykazać ulgę?

Zwolnienia z tytułu kredytu podatkowego należy uwzględnić w części C załącznika PIT Z, który podatnik dostarcza do urzędu skarbowego wraz z rocznym zeznaniem podatkowym za 2017 rok (PIT 2017). Chcesz szybko rozliczyć się z urzędem skarbowym – wypełnij PIT online. Dzięki darmowej aplikacji do rozliczeń podatkowych w serwisie pitroczny.pl, wypełnianie formularza PIT przestanie być problemem.

IFIRMA SA dostarcza tysiącom polskich przedsiębiorców narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Szybka i prosta internetowa rejestracja firmy poprzez wniosek CEIDG-1. Wyszukaj kody PKD, samodzielnie poprowadź księgowość online (KPiR) . Dzięki nam wygodnie wystawisz potrzebne faktury (zobacz darmowy program do fakturowania), a pod koniec roku wypełnisz i wyślesz PIT roczny online dzięki naszemu darmowemu programowi. Rozlicz PIT 2017 z pitroczny.pl. Rozliczenie roczne PIT 2017 to gwarancja bezpieczeństwa i wygody.