Wspólne rozliczenie z małżonkiem lub z dzieckiem

Wspólne rozliczenie podatników za 2017 rok (PIT 2017) może występować w trzech następujących sytuacjach, a mianowicie przy:

 • wspólnym rozliczeniu małżonków,
 • wspólnym rozliczeniu podatnika ze zmarłym małżonkiem,
 • wspólnym rozliczeniu podatnika z dzieckiem.

Wspólne rozliczenie małżonków

Małżonkowie, podlegający obowiązkowi podatkowemu, mogą rozliczać się wspólnie, jeśli między nimi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa i pozostają w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy. Wspólne rozliczenie jest niemożliwe w sytuacji, gdy  jedno z małżonków prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza ją liniowo, ryczałtem lub kartą podatkową.

Wspólne rozliczenie ze zmarłym małżonkiem

Podatnik może rozliczyć się wspólnie ze zmarłym małżonkiem, jeśli:

 • zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego;
 • pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego.

Jeśli jedno z małżonków prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza ją liniowo, ryczałtem lub kartą podatkową nie może rozliczać się wspólnie z małżonkiem.

Wspólne rozliczenie z dzieckiem

Osoba samotnie wychowująca dzieci ma prawo do ulgowego rozliczenia podatku. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się:

 • jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której sąd orzekł separację w rozumieniu odrębnych przepisów
 • jak również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Informację o wyborze wspólnego rozliczenia wprowadza się do formularza PIT 36 lub PIT 37. Najszybciej rozliczysz się z urzędem skarbowym wypełniając i wysyłając swój PIT przez internet. W serwisie pitroczny.pl w prosty sposób wypełnisz zeznanie podatkowe oraz wyślesz do US e-deklarację.

O obliczenie podatku w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dzieci może wystąpić osoba, która w roku podatkowym łącznie spełniała niżej wymienione warunki:

 • samotnie wychowywała dzieci:
  • małoletnie,
  • bez względu na ich wiek, na które zgodnie z odrębnymi przepisami, otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • do ukończenia 25 lat, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku (dochód ten w 2017 roku wynosił 3089 zł) oraz
 • ani do tej osoby, ani do jej dziecka w roku podatkowym nie mają zastosowania przepisy:
  • art. 30c ustawy (dotyczący opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej 19% stawką podatku);
  • ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, regulujące opodatkowanie niektórych przychodów (dochodów) osób fizycznych w formie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych. Warunek ten nie dotyczy podatników, o których mowa w art. 1 pkt 2 w związku z art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, tj. podatników osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej;
  • ustawy o podatku tonażowym.
 • wniosek, o opodatkowanie dochodów w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, został przez tę osobę złożony nie później niż w terminie określonym dla złożenia rocznego zeznania podatkowego.

Dochody pełnoletniego dziecka

Pełnoletnie dziecko, które w roku podatkowym uzyskało dochody podlegające opodatkowaniu, jest obowiązane do samodzielnego złożenia zeznania podatkowego o wysokości dochodów osiągniętych od dnia uzyskania pełnoletności (również w sytuacji, gdy dochód uzyskany od tego dnia nie przekroczył w 2017 roku kwoty 3089 zł).

Korzyści ze wspólnego rozliczenia

Korzyścią ze wspólnego opodatkowania może być zmniejszenie kwoty podatku. Dzieje się tak w szczególności, gdy jedno z małżonków nie uzyskuje dochodu. Przy wspólnym opodatkowaniu z dzieckiem, przy wyliczaniu podatku uwzględnia się dwie kwoty dochodu zwolnionego z podatku. Korzyści ze wspólnego rozliczania czerpią również pary w przypadku, gdy dochody jednego z podatników w trakcie roku przekroczyły  próg skali podatkowej i płacą od nadwyżki 32% podatek. Wspólne rozliczenie pozwala im “na powrót” do stawki podstawowej 18% – przynajmniej dla części dochodu.

 • podwójna kwota wolna od podatku, 3089 * 2 = 6178
 • spłaszczenie skali, jeżeli jedno z małżonków osiągnie dochód większy niż 85 528 zł

Wspólne rozliczenie to także wyższy podatek

Taka sytuacja też może wystąpić. Ma ona miejsce wówczas, gdy jedno z małżonków uzyskiwało za granicą dochody zwolnione w Polsce z podatku dochodowego na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.  Mimo, że dochód zagraniczny nie jest w Polsce opodatkowany, to przy jego udziale wylicza się indywidualną skalę podatkową (wyższą) dla dochodów w Polsce opodatkowanych i tym samym współmałżonek zapłaci wyższy podatek od swoich dochodów.

Jeśli chcesz szybko i prosto rozliczyć się z  urzędem skarbowym za 2017 rok (PIT 2017), wypełnij PIT online. Skorzystaj z intuicyjnych podpowiedzi aplikacji pitroczny.pl.

IFIRMA SA dostarcza tysiącom polskich przedsiębiorców narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Szybka i prosta internetowa rejestracja firmy poprzez wniosek CEIDG-1. Wyszukaj kody PKD, samodzielnie poprowadź księgowość online (KPiR) . Dzięki nam wygodnie wystawisz potrzebne faktury (zobacz darmowy program do fakturowania), a pod koniec roku wypełnisz i wyślesz PIT roczny online dzięki naszemu darmowemu programowi. Rozlicz PIT 2017 z pitroczny.pl. Rozliczenie roczne PIT 2017 to gwarancja bezpieczeństwa i wygody.