Wspólne rozliczenie z małżonkiem lub z dzieckiem

Wspólne rozliczenie podatników może występować w trzech następujących sytuacjach, a mianowicie przy:

  • wspólnym rozliczeniu małżonków,
  • wspólnym rozliczeniu podatnika ze zmarłym małżonkiem,
 • wspólnym rozliczeniu podatnika z dzieckiem.

Wspólne rozliczenie małżonków

Małżonkowie, podlegający obowiązkowi podatkowemu, mogą rozliczać się wspólnie, jeśli między nimi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa i pozostają w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy. Wspólne rozliczenie jest niemożliwe w sytuacji, gdy  jedno z małżonków prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza ją liniowo, ryczałtem lub kartą podatkową.

Wspólne rozliczenie ze zmarłym małżonkiem

Podatnik może rozliczyć się wspólnie ze zmarłym małżonkiem, jeśli:

 • zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego;
 • pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego.

Jeśli jedno z małżonków prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza ją liniowo, ryczałtem lub kartą podatkową nie może rozliczać się wspólnie z małżonkiem.

Wspólne rozliczenie z dzieckiem

Osoba samotnie wychowująca dzieci ma prawo do ulgowego rozliczenia podatku. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się:

 • jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której sąd orzekł separację w rozumieniu odrębnych przepisów
 • jak również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Informację o wyborze wspólnego rozliczenia wprowadza się do formularza PIT 36 lub PIT 37. Najszybciej rozliczysz się z urzędem skarbowym wypełniając i wysyłając swój PIT przez internet. W serwisie pitroczny.pl w prosty sposób wypełnisz zeznanie podatkowe oraz wyślesz do US e-deklarację.

O obliczenie podatku w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dzieci może wystąpić osoba, która w roku podatkowym łącznie spełniała niżej wymienione warunki:

 • samotnie wychowywała dzieci:
  • małoletnie,
  • bez względu na ich wiek, na które zgodnie z odrębnymi przepisami, otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • do ukończenia 25 lat, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku (dochód ten w 2022 roku wynosił 16 061,28 zł  zł) oraz
 • ani do tej osoby, ani do jej dziecka w roku podatkowym nie mają zastosowania przepisy:
  • art. 30c ustawy (dotyczący opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej 19% stawką podatku);
  • ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, regulujące opodatkowanie niektórych przychodów (dochodów) osób fizycznych w formie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych. Warunek ten nie dotyczy podatników, o których mowa w art. 1 pkt 2 w związku z art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, tj. podatników osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej;
  • ustawy o podatku tonażowym.
 • wniosek, o opodatkowanie dochodów w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, został przez tę osobę złożony nie później niż w terminie określonym dla złożenia rocznego zeznania podatkowego.

Dochody pełnoletniego dziecka

Pełnoletnie dziecko, które w roku podatkowym uzyskało dochody podlegające opodatkowaniu, jest obowiązane do samodzielnego złożenia zeznania podatkowego o wysokości dochodów osiągniętych od dnia uzyskania pełnoletności (również w sytuacji, gdy dochód uzyskany od tego dnia nie przekroczył w 2022 roku kwoty 16 061,28 zł  zł).

Korzyści ze wspólnego rozliczenia

Korzyścią ze wspólnego opodatkowania może być zmniejszenie kwoty podatku. Dzieje się tak w szczególności, gdy jedno z małżonków nie uzyskuje dochodu. Przy wspólnym opodatkowaniu z dzieckiem, przy wyliczaniu podatku uwzględnia się dwie kwoty dochodu zwolnionego z podatku. Korzyści ze wspólnego rozliczania czerpią również pary w przypadku, gdy dochody jednego z podatników w trakcie roku przekroczyły  próg skali podatkowej i płacą od nadwyżki 32% podatek. Wspólne rozliczenie pozwala im “na powrót” do stawki podstawowej 12 % – przynajmniej dla części dochodu.

 • podwójna kwota wolna od podatku, 30000 * 2 = 60000 zł
 • spłaszczenie skali, jeżeli jedno z małżonków osiągnie dochód większy niż 120000 zł

Wspólne rozliczenie to także wyższy podatek

Taka sytuacja też może wystąpić. Ma ona miejsce wówczas, gdy jedno z małżonków uzyskiwało za granicą dochody zwolnione w Polsce z podatku dochodowego na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.  Mimo, że dochód zagraniczny nie jest w Polsce opodatkowany, to przy jego udziale wylicza się indywidualną skalę podatkową (wyższą) dla dochodów w Polsce opodatkowanych i tym samym współmałżonek zapłaci wyższy podatek od swoich dochodów.

Jeśli chcesz szybko i prosto rozliczyć się z  urzędem skarbowym za, wypełnij PIT online. Skorzystaj z intuicyjnych podpowiedzi aplikacji pitroczny.pl.

IFIRMA SA dostarcza tysiącom polskich przedsiębiorców narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Szybka i prosta internetowa rejestracja firmy poprzez wniosek CEIDG-1. Wyszukaj kody PKD, samodzielnie poprowadź księgowość online (KPiR) . Dzięki nam wygodnie wystawisz potrzebne faktury (zobacz darmowy program do fakturowania), a pod koniec roku wypełnisz i wyślesz PIT roczny online dzięki naszemu darmowemu programowi. Rozlicz PIT 2022 z pitroczny.pl. Rozliczenie roczne PIT 2022 to gwarancja bezpieczeństwa i wygody.

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close