Samotny rodzic

Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeśli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której sądownie orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeśli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Taka osoba ma prawo do ulgowego rozliczenia podatku  (PIT).

Kto może dokonać odliczenia?

Z wnioskiem o obliczenie podatku w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dzieci może wystąpić osoba, która w roku podatkowym łącznie spełniała niżej wymienione warunki:

  • samotnie wychowywała:
   • dzieci małoletnie;
   • dzieci, bez względu na ich wiek – pod warunkiem, że – zgodnie z odrębnymi przepisami – otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;
   • dzieci do ukończenia 25 roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie. Ważne żeby w danym roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku (dochód ten w 2023 roku wynosi 19 061,28  zł) oraz
  • ani do tej osoby, ani do jej dziecka w roku podatkowym nie mają zastosowania przepisy:
   • art. 30c ustawy, (dotyczące opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych stawką 19%);
   • ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, regulujące opodatkowanie niektórych przychodów (dochodów) osób fizycznych w formie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych. Warunek ten nie dotyczy podatników, o których mowa w art. 1 pkt 2 w związku z art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, tj. podatników osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej;
   • ustawy o podatku tonażowym.

Dochody pełnoletniego dziecka

Pełnoletnie dziecko, które w roku podatkowym uzyskało dochody podlegające opodatkowaniu, ma obowiązek samodzielnie złożyć zeznanie podatkowe uwzględniające wysokość dochodów osiągniętych od dnia uzyskania pełnoletności (także w sytuacji, gdy dochód uzyskany od tego dnia nie przekroczył w 2023 roku kwoty 19 061,28  zł).

Przysługujące Ci z tytułu ulgi na dzieci odliczenia możesz wpisać w swoje rozliczenie podatkowe online. W serwisie pitroczny.pl łatwo i szybko wypełnisz swój PIT przez internet.

IFIRMA SA dostarcza tysiącom polskich przedsiębiorców narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Szybka i prosta internetowa rejestracja firmy poprzez wniosek CEIDG-1. Wyszukaj kody PKD, samodzielnie poprowadź księgowość online (KPiR) . Dzięki nam wygodnie wystawisz potrzebne faktury (zobacz darmowy program do fakturowania), a pod koniec roku wypełnisz i wyślesz PIT roczny online dzięki naszemu darmowemu programowi. Rozlicz PIT 2022 z pitroczny.pl. Rozliczenie roczne PIT 2022 to gwarancja bezpieczeństwa i wygody.

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close