Ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową

Od stycznia 2016 roku podatnicy podatku dochodowego mogą skorzystać z ulgi na działalność badawczo-rozwojową, rozumianą jako działalność twórcza, która obejmuje prace rozwojowe lub badania naukowe podejmowane w sposób systematyczny , a ich celem jest zwiększenie zasobów wiedzy oraz wykorzystania zgromadzonych zasobów do tworzenia nowych zastosowań. Ulga na działalność badawczo-rozwojową zastępuje dotychczasową ulgę na nabycie nowych technologii i została określona w art. 26e ustawy o podatku od osób fizycznych.

Ulga pdatkowa na działalność badawczo-rozwojową (tzw. ulga B+R) pozwala przedsiębiorcom na dokonywanie odliczeń od podatku w wysokości od 110% do 130% wydatków poniesionych na taką działalność. Odliczenia dokonywane są :

 • na bieżąco jako koszty uzyskania przychodów (w wysokości 100%),
 • oraz na koniec roku, w zeznaniu rocznym, jako ulga obniżająca podstawę opodatkowania (w wysokości 10%, 20% lub 30%).

Część wydatków podlegająca odliczeniu od podstawy opodatkowania na koniec roku nazywana jest kosztami kwalifikowanymi.

Kto ma prawo do ulgi B+R?

Przedsiębiorca prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może w ramach ulgi odliczyć koszty kwalifikowane po spełnieniu następujących warunków:

 • działalność jest opodatkowana na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym,
 • koszty działalności badawczo-rozwojowej są wyodrębniane w ewidencji rachunkowej,
 • koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie (np. dotacji),
 • działalność w roku, za którym przysługuje odliczenie, nie była prowadzona na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

Jeśli koszty kwalifikowane ponoszone są w ramach badań podstawowych, dodatkowym wymogiem jest prowadzenie badań na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową (w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki).

Według ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania: badania podstawowe to oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie.”

Koszty kwalifikowane

Definicja kosztów kwalifikowanych odnosi się do następujących typów kosztów:

 • wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz ze składkami płatnymi przez płatnika tych składek, o ile pracownicy ci zostali zatrudnieni w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej;
 • nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z działalnością badawczo-rozwojową;
 • ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych oraz nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej;
 • odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej w działalności badawczo-rozwojowej (o ile korzystanie nie wynikało z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem).
 • odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej dokonanych w danym roku; nie uwzględnia się tu jednak samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

Jaka wysokość odpisów na koniec roku?

Procentowa wysokość kosztów kwalifikowanych, które można odpisać zależy od charakteru tych kosztów oraz od tego, kim jest przedsiębiorca, a mianowicie:

 • odpisanie dodatkowych 30% kosztów przysługuje na koszty związane z wypłatą wynagrodzeń oraz składek od tych wynagrodzeń, bez kryterium przedsiębiorcy;
 • odpisanie dodatkowych 20% kosztów przysługuje mikro-, małym oraz średnim przedsiębiorcom;
 • odpisanie dodatkowych 10% kosztów przysługuje podatnikom, którym nie przysługuje odliczenie 20% tych kosztów.

Odliczenia można dokonać w zeznaniu za rok, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. Jeśli w danym roku wielkość dochodu podatnika jest niższa niż kwota możliwych odliczeń lub została poniesiona strata, to odliczenia w pozostałej kwocie dokonuje się w zeznaniach za trzy lata podatkowe następujące po roku, za który przysługiwało odliczenie.

Od 1 stycznia 2018 r. wprowadzono zmiany w uldze na działalność badawczo-rozwojową popularnie zwanej ulgą B+R. Zmiany te dotyczą zarówno rodzajów wydatków podlegających odliczeniu, jak i wysokości przysługującego odliczenia.

Zmiany w uldze od 2018 roku

Nowe kategorie kosztów kwalifikowanych

Od 2018 nastąpiło zwiększenie katalogu kosztów kwalifikowanych, nowymi pozycjami są:

 • wynagrodzenia dla zleceniobiorców oraz wykonawców dzieła, a także składki na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń w takim zakresie, w jakim czas poświęcony przez nich na działania badawczo-rozwojowe pozostaje do całego czasu wykonania zlecenia lub dzieła;
 • wydatki na nabycie sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych niestanowiących środków trwałych;
 • wydatki na nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli zakup usługi nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem;
 • odpisy amortyzacyjne od kosztów prac rozwojowych w takiej części, w jakiej inne koszty kwalifikowane niż te odpisy stanowią udział w wartości początkowej tych kosztów rozwojowych.

Doprecyzowano również, że za koszt kwalifikowany mogą zostać uznane wydatki na nabycie ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych świadczonych lub wykonywanych przez jednostkę naukową, a także wyniki badań naukowych nabyte od tej jednostki (art. 26e ust. 2 pkt 3 ustawy PIT).

Obecnie każdy przedsiębiorca ma możliwość uznania za koszty kwalifikowane koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Wcześniej taką możliwość mieli tylko mikroprzedsiębiorcy oraz mali lub średni przedsiębiorcy.

Podatnicy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej mają prawo uznać za koszty kwalifikowane, na zasadach określonych w ustawie, także:

 1. odpisy amortyzacyjne od budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością wykorzystywane w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej,
 2. koszty ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, a także nabycia od takiej jednostki wyników prowadzonych przez nią badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej,ponoszone na rzecz podmiotów innych niż jednostki naukowe. Koszty te nie mogą w ciągu roku podatkowego przekroczyć 10% przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Wyższe limity ulgi

Podniesiono również limit kosztów kwalifikowanych. Od 2018 przysługuje odliczenie w wysokości:

 • 100 % – przedsiębiorcy niebędący CBR (centrum badawczo rozwojowe),
 • 150% – przedsiębiorcy posiadający status CBR. Jedynie koszty kwalifikowane z tytułu uzyskania i utrzymania patentu będzie można odliczyć w wysokości 100%.

IFIRMA SA dostarcza tysiącom polskich przedsiębiorców narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Szybka i prosta internetowa rejestracja firmy poprzez wniosek CEIDG-1. Wyszukaj kody PKD, samodzielnie poprowadź księgowość online (KPiR) . Dzięki nam wygodnie wystawisz potrzebne faktury (zobacz darmowy program do fakturowania), a pod koniec roku wypełnisz i wyślesz PIT roczny online dzięki naszemu darmowemu programowi. Rozlicz PIT 2017 z pitroczny.pl. Rozliczenie roczne PIT 2017 to gwarancja bezpieczeństwa i wygody.

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close