Świadectwo pracy

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy to dokument potrzebny każdemu pracownikowi po zakończeniu współpracy z danym pracodawcą. Konieczne będzie jego przedstawienie pracodawcom, u których będzie podejmował pracę w przyszłości.

Na podstawie świadectwa pracy ustala się niektóre uprawnienia pracownicze (np. ilość dni urlopu przysługujących pracownikowi ). Tym samym, konieczne jest terminowe dostarczenie pracownikowi jego świadectwa pracy oraz prawidłowe wypełnienie dokumentu.

Co powinno zawierać świadectwo pracy?

Świadectwo pracy powinno zawierać następujące dane:

 • informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej przez pracownika pracy,
 • informacje o zajmowanych stanowiskach (konieczne jest podanie wszystkich pełnionych przez pracownika funkcji, nie wystarczy wpisanie ostatniej),
 • określenie trybu rozwiązania umowy o pracę (np. za wypowiedzeniem) bądź okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy,
 • informacje o wymiarze czasu pracy pracownika w czasie zatrudnienia (jeśli w okresie trwania stosunku o pracę były one różne, należy podać poszczególne okresy oraz wymiar czasu pracy),
 • informacje o podstawie prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,
 • ilość dni urlopu wypoczynkowego, które pracownik wykorzystał w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 • informacje o okresie korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawie jego udzielenia,
 • informacje o wykorzystaniu urlopu wychowawczego,
 • zgodnie z art. 92 Kodeksu Pracy, konieczne jest podanie liczby dni, za które, w roku kalendarzowym ustania stosunku pracy, pracownik otrzymał wynagrodzenie,
 • informacje o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym (np. zajęcie komornicze),
 • podanie okresów nieskładkowych przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy. Dane te uwzględniane są przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty (np. urlopy bezpłatne czy wynagrodzenia chorobowe, zasiłki chorobowe),
 • konieczne jest również podatnie okresów pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Jeśli pracownik tego zażąda, w świadectwie pracy  konieczne będzie podanie informacji o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

Pouczenie

Na świadectwie pracy powinna znajdować się jeszcze jedna informacja, a mianowicie pouczenie, mówiące, że: „ Pracownik może w ciągu 7 dni od dnia otrzymania świadectwa pracy wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie tego świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku, pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do Sądu Pracy w….”

Termin dostarczenie świadectwa pracy pracownikowi

Świadectwo pracy można dostarczyć pracownikowi do rąk własnych bądź upoważnionej przez niego osobie. Wydanie świadectwa pracy powinno nastąpić niezwłocznie, najlepiej w dniu, w którym dochodzi do rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. W sytuacjach wyjątkowych, możliwe jest dostarczenie świadectwa pracy listem poleconym – za potwierdzeniem odbioru. Świadectwo pracy musi zostać doręczone pracownikowi w terminie 7 dni od dnia ustania stosunku pracy.

Zmiany dotyczące świadectwa pracy

Z dniem 21 marca 2011 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy, która wprowadziła zmiany w wydawaniu świadectw pracy. Zmiany jakie do świadectwa pracy wprowadziła nowelizacja
dotyczą faktu zwolnienia pracodawcy z obowiązku każdorazowego wydawania świadectwa pracy pracownikowi, jeżeli pozostaje on zatrudniony u tego samego pracodawcy na umowę o pracę na czas określony, umowy o pracę na okres próbny czy umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy.

Wówczas nowelizacja nakłada obowiązek wydania świadectwa pracy obejmującego wszystkie okresy zatrudnienia pracownika na podstawie wszystkich umów w okresie 24 miesięcy, licząc od pierwszej z nich. Dodatkowo, na pisemne żądanie pracownika,  pracodawca mas obowiązek wydać mu świadectwo pracy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu każdej z umów. Pracodawca ma na to 7 dni od dnia złożenia przez pracownika takiego wniosku.

IFIRMA SA dostarcza tysiącom polskich przedsiębiorców narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Szybka i prosta internetowa rejestracja firmy poprzez wniosek CEIDG-1. Wyszukaj kody PKD, samodzielnie poprowadź księgowość online (KPiR) . Dzięki nam wygodnie wystawisz potrzebne faktury (zobacz darmowy program do fakturowania), a pod koniec roku wypełnisz i wyślesz PIT roczny online dzięki naszemu darmowemu programowi. Rozlicz PIT 2022 z pitroczny.pl. Rozliczenie roczne PIT 2022 to gwarancja bezpieczeństwa i wygody.

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close