Prawa i obowiązki podatnika

Prawa i obowiązki podatnika

Konstytucja RP zobowiązuje polskich obywateli do ponoszenia świadczeń publicznych. Jednym z takich świadczeń jest obowiązek podatkowy regulowany przez Ordynację podatkową (Dz. U.

z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).

Obowiązki podatnika

Do obowiązków polskiego podatnika należy:

 • konieczność rejestracji w urzędzie skarbowym (uzyskanie numeru NIP, który służy do ewidencji płatników i podatników);
 • przestrzeganie terminów płatności podatków. W przypadku nie dokonania terminowej zapłaty podatku, od powstałej zaległości podatkowej trzeba dodatkowo naliczyć odsetki;
 • przechowywanie dokumentacji podatkowej (m.in. faktury, księgi podatkowe) przez okres 5 lata – od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku;
 • aktualizacja zmienionych danych adresowych;
 • stawianie się na wezwanie urzędu skarbowego, m.in. w celu złożenia wyjaśnień lub zeznań; Zwykle nie ma konieczności osobistego stawienia się urzędzie poza granicami województwa zamieszkania podatnika. Dzieje się tak jedynie w wyjątkowych sytuacjach;
 • udzielanie wyjaśnień w przypadku kontroli podatkowej, dostarczanie koniecznych dokumentów oraz zapewnić kontrolerowi warunki do pracy;
 • uiszczanie opłat skarbowych za określone zezwolenia i zaświadczenia wydawane przez US, jak również za niektóre urzędowe czynności. Konieczne jest załączenie dowodu uiszczenia opłaty do składanego dokumentu.

Prawa podatnika

Do praw polskiego podatnika należy:

 • płacenie podatku jedynie w należnej kwocie. W przypadku zaistnienia nadpłaty, podatnik ma prawo do jej zwrotu (w gotówce, na konto bankowe) lub do jej zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych;
 • możliwość złożenia korekty zeznania podatkowego (wraz z pisemnym uzasadnieniem jej dokonania) w przypadku popełnienia błędu podczas sporządzania deklaracji. Należy jednak pamiętać, iż w sytuacji wszczęcia postępowania  podatkowego (kontroli podatkowej), możliwość dokonania korekty zostaje zawieszona;
 • żądanie od organu podatkowego wydania zaświadczenia potwierdzającego, np. stan prawny. Zaświadczenie powinno być wydane w ciągu 7 dni.
 • ochrona danych podatnika zawartych w deklaracjach i dokumentach złożonych w urzędzie skarbowym – dane objęte są tajemnicą skarbową;
 • możliwość skorzystania (w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach) z ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w przypadku rozliczania się za pośrednictwem płatnika (pracodawca, ZUS), jeśli pobranie podatku zagrażałoby egzystencji podatnika lub jego ważnym interesom.
  • W przypadku samodzielnego wpłacania zaliczek na podatek, można ubiegać się o  zmniejszenie poboru zaliczek podatkowych, jeśli prawdopodobna jest niewspółmierność ich wysokości do podatku należnego od dochodu w danym roku podatkowym;
  • Możliwe jest również wnioskowanie o rozłożenie zapłaty podatku na raty lub wnioskowanie o umorzenie części bądź całości zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę czy opłaty prolongacyjnej;
 • możliwość zwrócenia się do organu podatkowego o indywidualną pisemną interpretację kwestii podatkowej. Interpretacja indywidualna udzielana jest, w imieniu MF, przez Dyrektorów Izb Skarbowych w Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu i Warszawie;
 • możliwość ustanowienia pełnomocnika, który podpisuje zeznanie podatkowe podatnika;
 • czynny (osobiście lub poprzez pośrednika) udział w postępowaniu podatkowym (m.in. wgląd w akta sprawy czy wypowiedzeniem się w sprawie materiału dowodowego zebranego w sprawie, jeszcze przed wydaniem decyzji);
 • terminowe załatwienie sprawy przez urząd podatkowy (nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku szczególnie skomplikowanych spraw – w ciągu 2 miesięcy);
 • przywrócenie terminów procesowych, jeśli podatnik nie dotrzymał terminów pierwotnych. Aby organ podatkowy przywrócił termin, podatnik musi spełnić łącznie następujące warunki:
  • uprawdopodobnić, że uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy,
  • złożyć wniosek o przywrócenie terminu w okresie 7 dni o ustania przyczyny powstałej zwłoki;
  • jednocześnie ze złożeniem wnioski podatnik dopełni czynności, której wypełnienia uchybił.
 • wniesienie odwołania od decyzji wydanej przez organ podatkowy (w terminie 14 dni od doręczenia decyzji przez organ pierwszej instancji lub w terminie 30 dni od doręczenia decyzji przez organ odwoławczy);
 • wykonanie decyzji. Decyzja nieostateczna nie podlega wykonaniu, jeśli nie nadano jej rygoru natychmiastowej wykonalności. Decyzja ostateczna może zostać niewykonana, jeśli wstrzyma się jej wykonanie:
  • na wniosek podatnika,
  • lub urzędowo. Podatnik może jednak dobrowolnie wykonać wcześniej wstrzymaną decyzję
 • zaskarżenie postanowienia organu podatkowego w ciągu 7 dni od jego doręczenia, o ile przepisy Ordynacji podatkowej nie stanowią inaczej;
 • wzruszenie ostatecznej decyzji organu podatkowego w przypadku, gdy dotycząca podatnika decyzja uzyskała status ostatecznej;
 • wystąpienie o zwrot kosztów postępowania (np. koszty podróży związane z osobistym stawieniem się w US) w przypadku, gdy zostało wszczęte z urzędu lub w wyniku błędu;
 • powiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, jednak od tego prawa przewiduje się wyjątki. Kontrola wszczynana jest w terminie od 7 do 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia. W ciągu 14 dni od doręczenia protokołu kontroli, można zgłosić swoje uzasadnione zastrzeżenia odnośnie wyników kontroli.

Źródło: http://www.mf.gov.pl/

IFIRMA SA dostarcza tysiącom polskich przedsiębiorców narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Szybka i prosta internetowa rejestracja firmy poprzez wniosek CEIDG-1. Wyszukaj kody PKD, samodzielnie poprowadź księgowość online (KPiR) . Dzięki nam wygodnie wystawisz potrzebne faktury (zobacz darmowy program do fakturowania), a pod koniec roku wypełnisz i wyślesz PIT roczny online dzięki naszemu darmowemu programowi. Rozlicz PIT 2022 z pitroczny.pl. Rozliczenie roczne PIT 2022 to gwarancja bezpieczeństwa i wygody.

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close