Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (z późniejszymi zmianami)
Załącznik 3 - Lista podmiotów, do których zastosowanie mają art. 23 ust. 1 pkt 38c i art. 24 ust. 8a i 8b ustawy
Lp. Państwo członkowskie Unii Europejskiej Zakres podmiotowy
1 2 3
1 Królestwo Belgii spółki utworzone według prawa belgijskiego, określane jako: "société anonyme"/"naamloze vennootschap", "société en commandite par actions"/"commanditaire vennootschap op aandelen", "société privée à responsabilité limitée"/"besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "société coopérative à responsabilité limitée"/"coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "société coopérative à responsabilité illimitée"/"coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid", "société en nom collectif"/"vennootschap onder firma", "société en commandite simple"/"gewone commanditaire vennootschap", przedsiębiorstwa publiczne, które przybrały jedną z wymienionych wyżej form prawnych i inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa belgijskiego podlegające opodatkowaniu belgijskim podatkiem dochodowym od osób prawnych
2 Królestwo Danii spółki utworzone według prawa duńskiego, określane jako: "aktieselskab" i "anpartsselskab" oraz inne spółki podlegające opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, w takim zakresie, w jakim ich dochód podlegający opodatkowaniu jest obliczany i opodatkowany zgodnie z ustawodawstwem podatkowym mającym zastosowanie do "aktieselskaber"
3 Królestwo Hiszpanii spółki utworzone według prawa hiszpańskiego, określane jako: "sociedad anónima", "sociedad comanditaria por acciones", "sociedad de responsabilidad limitada", jak również podmioty prawa publicznego, które działają na podstawie prawa prywatnego
4 Królestwo Niderlandów spółki utworzone według prawa niderlandzkiego, określane jako: "naamloze vennootschap", "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "open commanditaire vennootschap", "coöperatie", "onderlinge waarborgmaatschappij", "fonds voor gemene rekening", "vereniging op coöperatieve grondslag", "vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt" oraz inne spółki utworzone zgodnie z prawem niderlandzkim podlegające opodatkowaniu niderlandzkim podatkiem dochodowym od osób prawnych
5 Królestwo Szwecji spółki utworzone według prawa szwedzkiego, określane jako: "aktiebolag", "bankaktiebolag", "försäkringsaktiebolag", "ekonomiska föreningar", "sparbanker" oraz "ömsesidiga försäkringsbolag"
6 Republika Malty spółki utworzone według prawa maltańskiego, określane jako: "Kumpaniji ta’ Responsabilita Limitata" oraz "Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f’azzjonijiet"
7 Republika Austrii spółki utworzone według prawa austriackiego, określane jako: "Aktiengesellschaft", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung" oraz "Erwerbsund Wirtschaftsgenossenschaften"
8 Republika Cypryjska spółki utworzone według prawa cypryjskiego: "εταιρείες", jak określono w przepisach dotyczących podatku dochodowego
9 Republika Czeska spółki utworzone według prawa czeskiego, określane jako: "akciová společnost" oraz "společnost s ručením omezeným"
10 Republika Estońska spółki utworzone według prawa estońskiego, określane jako: "täisühing", "usaldusühing", "osaühing", "aktsiaselts" oraz "tulundusühistu"
11 Republika Federalna Niemiec spółki utworzone według prawa niemieckiego, określane jako: "Aktiengesellschaft", "Kommanditgesellschaft auf Aktien", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung", "Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit", "Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft", "Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts" i inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa niemieckiego podlegające opodatkowaniu niemieckim podatkiem dochodowym od osób prawnych
12 Republika Finlandii spółki utworzone według prawa fińskiego, określane jako: "osakeyhtiö"/"aktiebolag", "osuuskunta"/"andelslag", "säästöpankki"/"sparbank" oraz "vakuutusyhtiö"/"försäkringsbolag"
13 Republika Francuska spółki utworzone według prawa francuskiego, określane jako: "société anonyme", "société en commandite par actions", "société à responsabilité limitée", "sociétés par actions simplifiées", "sociétés d’assurances mutuelles", "caisses d’épargne et de prévoyance", "sociétés civiles", które automatycznie podlegają podatkowi dochodowemu od osób prawnych, "coopératives", "unions de coopératives", przemysłowe i handlowe instytucje publiczne oraz przedsiębiorstwa i inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa francuskiego podlegające opodatkowaniu francuskim podatkiem dochodowym od osób prawnych
14 Republika Grecka spółki utworzone według prawa greckiego, określane jako: "αvώvυμη εταιρεία", "εταιρεία περιoρισμέvης ευθύvης (Ε.Π.Ε.)"
15 Irlandia spółki utworzone lub istniejące według prawa irlandzkiego, podmioty zarejestrowane zgodnie z Industrial and Provident Societies Act, "building societies", utworzone zgodnie z Building Societies Acts i "trustee savings banks" w rozumieniu Trustee Savings Banks Act z 1989 r.
16 Republika Litewska spółki utworzone według prawa litewskiego
17 Republika Łotewska spółki utworzone według prawa łotewskiego, określane jako: "akciju sabiedrība" oraz "sabiedrība ar ierobežotu atbildību"
18 Republika Portugalska spółki handlowe lub spółki prawa cywilnego mające formę handlową, jak również inne osoby prawne prowadzące działalność przemysłową lub handlową, które są utworzone zgodnie z prawem portugalskim
19 Republika Słowacka spółki utworzone według prawa słowackiego, określane jako: "akciová spoločnost", "spoločnosť s ručením obmedzeným", "komanditná spoločnosť"
20 Republika Słowenii spółki utworzone według prawa słoweńskiego, określane jako: "delniška družba", "komanditna družba", "družba z omejeno odgovornostjo"
21 Republika Węgierska spółki utworzone według prawa węgierskiego, określane jako: "közkereseti társaság", "betéti társaság", "közös vállalat", "korlátolt felelősségű társaság", "részvénytársaság", "egyesülés", "közhasznú társaság" oraz "szövetkezet"
22 Republika Włoska spółki utworzone według prawa włoskiego, określane jako: "società per azioni", "società in accomandita per azioni", "società a responsabilità limitata", "società cooperative", "società di mutua assicurazione" oraz jednostki publiczne i prywatne, których działalność jest w całości lub w przeważającej części handlowa
23 Wielkie Księstwo Luksemburga spółki utworzone według prawa luksemburskiego, określane jako: "société anonyme", "société en commandite par actions", "société à responsabilité limitée", "société coopérative", "société coopérative organisée comme une société anonyme", "association d’assurances mutuelles", "association d’épargnepension", "entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l’État, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public" i inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego podlegające opodatkowaniu luksemburskim podatkiem dochodowym od osób prawnych
24 Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej spółki utworzone według prawa Zjednoczonego Królestwa
25

spółki (SE) utworzone zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) i dyrektywą Rady 2001/86/EWG z dnia 8 października 2001 r. uzupełniającą statut spółki europejskiej w odniesieniu do uczestnictwa pracowników; spółdzielnie (SCE) utworzone zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1435/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu spółdzielni europejskiej (SCE) i dyrektywą Rady 2003/72/WE z dnia 22 lipca 2003 r. uzupełniającą statut spółdzielni europejskiej w odniesieniu do zaangażowania pracowników
26 Republika Bułgarii spółki prawa bułgarskiego, określane jako: "cъбиpaтeлното дружество", "командитното дружество", "дружеството с ограничена отговорност", "акционерното дружество", "командитното дружество с акции", "кооперации", "кооперативни съюзи" oraz "държавни предприятия" utworzone zgodnie z przepisami prawa bułgarskiego i prowadzące działalność gospodarczą
27 Rumunia spółki prawa rumuńskiego, określane jako: "societăţi pe acţiuni", "societăţi în comandită pe acţiuni", "societăţi cu răspundere limitată"
28 Republika Chorwacji spółki w rozumieniu prawa chorwackiego określane jako: "dioničko društvo", "društvo s ograničenom odgovornošću", jak również inne spółki utworzone według prawa chorwackiego podlegające opodatkowaniu chorwackim podatkiem dochodowym
29 Rzeczpospolita Polska spółki utworzone według prawa polskiego, określane jako: "spółka akcyjna", "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"
Copyright 2021 - 2022 IFIRMA S.A.