Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (z późniejszymi zmianami)
Załącznik 1 - Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych
Pozycja Stawka % Symbol KŚT (grupa, podgrupa lub rodzaj) Nazwa środków trwałych
1 2 3 4
01 1,5 11 Budynki mieszkalne
122 Lokale mieszkalne
2,5 10 Budynki niemieszkalne
110 Placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy opieki społecznej bez opieki medycznej
121 Lokale niemieszkalne
4,5 102 Podziemne garaże i zadaszone parkingi oraz budynki kontroli ruchu powietrznego (wieże)
104 Zbiorniki, silosy oraz magazyny podziemne, zbiorniki i komory podziemne (z wyłączeniem budynków magazynowych i naziemnych)
10 103 Kioski towarowe o kubaturze poniżej 500 m3-
109 Domki kempingowe, budynki zastępcze - trwale związane z gruntem
010 Plantacje wikliny
02 2,5 224 Budowle wodne, z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych, doków stałych zalądowionych, wałów i grobli
21 Budowle sklasyfikowane jako budowle do uzdatniania wód, z wyjątkiem studni wierconych
290 Budowle sportowe i rekreacyjne, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych
291 Wieże przeciwpożarowe
225 Urządzenia melioracji wodnych podstawowych
226 Urządzenia melioracji wodnych szczegółowych
4,5 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych
10 211 Przewody sieci technologicznych wewnątrzzakładowych
221 Urządzenia zabezpieczające ruch pociągów
14 202 Wieże ekstrakcyjne
20 200 Wieże wiertnicze, wieżomaszty
03 7 3 Kotły i maszyny energetyczne
14 322 Silniki spalinowe na paliwo lekkie (niezespolone)
323 Silniki spalinowe na paliwo ciężkie (niezespolone)
324 Silniki spalinowe na paliwo gazowe (niezespolone)
325 Silniki powietrzne
343 Zespoły elektroenergetyczne przenośne z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie
344 Zespoły elektroenergetyczne z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie
349 Reaktory jądrowe
04 7 431 Filtry (prasy) błotniarki
Cedzidła mechaniczne
450 Piece do przerobu surowców (z wyjątkiem pieców do przerobu surowców wielokomorowych)
451 Piece do przetwarzania paliw (z wyjątkiem pieców koksowniczych)
454 Piece do wypalania tunelowe
473 Aparaty bębnowe
475 Suszarki komorowe (z wyjątkiem suszarek z półkami obrotowymi i zgarniaczami)
10 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
14 41 Obrabiarki do metali
44 Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów
46 Aparaty do wymiany ciepła (z wyjątkiem wymienników przeponowych rurowych oraz chłodnic odmulin i prób kołowych rozkładni gazu)
47 Maszyny, urządzenia i aparaty do operacji i procesów materiałowych, w tym suszarki z półkami obrotowymi i zgarniaczami (z wyjątkiem:

- kolumn, - aparatów bębnowych, - suszarek komorowych bezpółkowych, tradycyjnych, owiewnych, półkowych owiewnych, próżniowych z grzejnymi półkami, suszarek z górnym i dolnym rozpylaniem cieczy oraz suszarek z pneumatycznym rozpylaczem ciał stałych i innych suszarek, - odbieralnic hydraulicznych rozkładni gazu)

18 449 Urządzenia dystrybucyjne do benzyny i olejów elektryczne i przepływomierze składowe do cieczy i paliw płynnych
461 Wymienniki płynów obiegowych przy produkcji sody
469 Chłodnice odmulin i prób kołowych rozkładni gazu
472 Kolumny nitracyjne i denitracyjne
479 Odbieralnice hydrauliczne rozkładni gazu
481 Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem chemicznym i elektrogalwanicznym
482 Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem cieplnym
484 Urządzenia do spawania i napawania łukowego w ochronie gazów oraz do spawania i napawania plazmowego Wytwornice acetylenowe przenośne wysokiego ciśnienia Zgrzewarki oporowe i tarcicowe Urządzenia do metalizacji natryskowej i do natryskiwania tworzywami sztucznymi
486 Maszyny i urządzenia do przygotowywania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne
488 Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami
489 Roboty przemysłowe
20 434 Maszyny do zamykania słoi Maszyny do zamykania puszek
461 Wymienniki przeponowe rurowe sklasyfikowane jako chłodnice kwasu siarkowego
30 487 Zespoły komputerowe
05 7 506 Aparaty do rektyfikacji powietrza
507 Krystalizatory Komory potne
548 Maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji materiału zecerskiego
583 Koparki i zwałowarki w kopalniach odkrywkowych węgla Koparki w piaskowniach przemysłu węglowego
10 512 Maszyny i urządzenia do eksploatacji otworów wiertniczych
513 Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej rud i węgla
514 Maszyny i urządzenia aglomerowni Maszyny i urządzenia wielkopiecowe Maszyny i urządzenia hutnicze stalowni Nożyce hutnicze do cięcia na gorąco, tabor hutniczy, walcowniczy Inne maszyny, urządzenia i aparaty hutnicze
520 Maszyny i urządzenia dla przemysłu kamieniarskiego: Traki ramowe i tarczowe Cyrkularki Szlifierki Tokarki i wiertarki do kamienia Kombajny do robót przygotowawczych
523 Maszyny i urządzenia dla przemysłu cementowego
525 Autoklawy
529 Maszyny i urządzenia do produkcji elementów z lastriko i sztucznego kamienia
56 Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu rolnego
582 Maszyny do robót drogowych: pojemniki do bitumu stalowe o pojemności powyżej 20.000 l odśnieżarki dróg, ulic i placów o mocy silników powyżej 120 KM
14 50 Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu chemicznego
517 Maszyny i urządzenia torfiarskie
52 Maszyny dla przemysłu surowców mineralnych
53 Maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych
54 Maszyny, urządzenia i aparaty do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu papierniczego i poligraficznego
55 Maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów włókienniczych i odzieżowych oraz do obróbki skóry i produkcji wyrobów z niej
561 Maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji napojów
568 Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu piekarniczego (z wyjątkiem pieców ceramicznych, cyklotermicznych i specjalnych)
57 Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu spożywczego
59 Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej
18 505 Piece prażalnicze fluidezyjne
51 Maszyny, urządzenia i aparaty wiertnicze, górnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie oraz geodezyjne i kartograficzne
58 Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
20 506 Odgazowywacze
510 Maszyny i urządzenia wiertnicze
511 Obudowy zmechanizowane
518 Aparaty i urządzenia do: pomiarów magnetycznych, pomiarów geologicznych, pomiarów sejsmicznych i radiometrycznych, elektrycznego profilowania odwiertów, karotażu gazowego, perforacji otworów wiertniczych
535 Aparaty specjalne do wytwarzania kwasu wolframowego i maszyny do redukcyjnych, próżniowych i specjalnych wytopów metali Maszyny do produkcji węglanów i past emulsyjnych Urządzenia do produkcji półprzewodników
579 Dystrybutory Młynki młotkowe Maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych na mąkę pastewną i tłuszcze utylizacyjne Inne maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych
580 Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych
581 Maszyny do robót budowlanych
582 Szczotki mechaniczne i osprzęt do utrzymania dróg
25 501 Aparaty szklane i porcelanowe do destylacji Porcelanowe młyny kulowe
511 Maszyny górnicze, z wyłączeniem obudów zmechanizowanych
524 Piece do topienia żużla wielkopiecowego i bazaltu
571 Autoklawy do hydrolizy Neutralizatory stalowe oraz neutralizatory i hydrolizatory betonowe lub murowane
581 Wibratory Wibromłoty oraz zacieraczki do tynku
06 4,5 600 Zbiorniki naziemne ceglane
601 Zbiorniki naziemne betonowe (z wyjątkiem wyposażonych w wykładzinę chemoodporną dla kwasu ponitracyjnego)
623 Urządzenia telefoniczne systemów nośnych na liniach WN
641 Wyciągi kopalniane (bez wyciągów przy głębieniu szybów)
648 Towarowe kolejki linowe i dźwignice linowe
656 Akumulatory hydrauliczne
660 Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane
10 6 Urządzenia techniczne
18 61 Urządzenia rozdzielcze i aparatura energii elektrycznej przewoźna
641 Dźwigniki, wciągarki i wciągniki przejezdne oraz nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki (z wyjątkiem kołowrotów szybowych oraz wyciągników kopalnianych łącznie z wyciągami przy głębieniu szybów, a także wyciągi kolei i kolejek linowych)
662 Projektory przenośne 16 mm i 35 mm
681 Kontenery
20 629 Telefony komórkowe
669 Kasy fiskalne i rejestrujące (z wyjątkiem zaliczonych do poz. 04 - zespoły komputerowe)
633 Baterie akumulatorów elektrycznych stacjonarnych Baterie akumulatorów elektrycznych zasadowych
662 Ekrany kinowe
644 Przenośniki w kopalniach i zakładach przetwórczych rud i węgla
664 Urządzenia do przeprowadzania badań technicznych
25 644 Przenośniki zgrzebłowe ciężkie i lekkie
07 7 70 Tabor kolejowy naziemny
71 Tabor kolejowy podziemny
72 Tabor tramwajowy
73 Pozostały tabor szynowy naziemny
77 Tabor pływający
14 700 Drezyny i przyczepy do drezyn
710 Lokomotywy akumulatorowe Lokomotywy ognioszczelne i typu "Karlik" Wozy kopalniane
770 Kontenerowce
773 Wodoloty
780 Samoloty
781 Śmigłowce
743 Samochody specjalne
745 Trolejbusy i samochody ciężarowe o napędzie elektrycznym
746 Ciągniki
747 Naczepy i przyczepy
76 Pozostały tabor bezszynowy (wózki jezdniowe akumulatorowe, widłowe i inne wózki jezdniowe)
18 745 Pozostałe samochody o napędzie elektrycznym
783 Balony
789 Pozostałe środki transportu lotniczego
79 Pozostałe środki transportu
20 740 Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe
741 Samochody osobowe
742 Samochody ciężarowe
744 Autobusy i autokary
782 Szybowce
08 10 805 Wyposażenie kin, teatrów, placówek kulturalno-oświatowych oraz instrumenty muzyczne
806 Kioski, budki, baraki, domki kempingowe - niezwiązane trwale z gruntem
14 803 Maszyny biurowe piszące, liczące i licząco-piszące Dalekopisy do maszyn matematycznych
20 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
25 801 Elektroniczna aparatura kontrolno-pomiarowa do przeprowadzania badań laboratoryjnych
802 Aparaty i sprzęt do hydro- i mechanoterapii
804 Wyposażenie cyrkowe

Objaśnienia:

1. Za pogorszone warunki używania budynków i budowli, o których mowa w art. 22i ust. 2 pkt 1 lit. a, uważa się używanie tych środków trwałych pod ciągłym działaniem wody, par wodnych, znacznych drgań, nagłych zmian temperatury oraz innych czynników powodujących przyspieszenie zużycia obiektu.

2. Za złe warunki używania budynków i budowli, o których mowa w art. 22i ust. 2 pkt 1 lit. b, uważa się używanie tych środków trwałych pod wpływem niszczących środków chemicznych, a zwłaszcza gdy służą one produkcji, wytwarzaniu lub przechowywaniu żrących środków chemicznych. Dotyczy to również przypadków silnego działania na budynek lub budowlę niszczących środków chemicznych rozproszonych w atmosferze, wodzie lub wydzielających się w postaci oparów, których źródłem są inne obiekty znajdujące się w pobliżu.

3. Przez maszyny, urządzenia i środki transportu wymagające szczególnej sprawności technicznej, o których mowa w art. 22i ust. 2 pkt 2, rozumie się te obiekty, które używane są w pracy na trzy zmiany, mimo że nie działają ze swej istoty w ruchu ciągłym, używane w warunkach terenowych, w warunkach leśnych, pod ziemią lub innych wskazujących na bardziej intensywne zużycie.

4. Przez maszyny i urządzenia grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji poddanych szybkiemu postępowi technicznemu, o których mowa w art. 22i ust. 2 pkt 3, rozumie się maszyny, urządzenia i aparaturę, w których zastosowane są układy mikroprocesorowe lub systemy komputerowe, spełniające założone funkcje dzięki wykorzystaniu w nich najnowszych zdobyczy techniki, a także pozostałą aparaturę naukowo-badawczą i doświadczalno-produkcyjną.

Copyright 2021 - 2022 IFIRMA S.A.