Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (z późniejszymi zmianami)
Załącznik 2 - Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego
Lp. Rodzaje upraw i produkcji Jednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcji Norma szacunkowa dochodu rocznego
gr
1 2 3 4
1 Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2:
a) rośliny ozdobne 1 m2 13 15
b) pozostałe 1 m2 4 89
2 Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2 1 m2 3 00
3 Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2:
a) rośliny ozdobne 1 m2 9 80
b) pozostałe 1 m2 6 01
4 Uprawy grzybów i ich grzybni - powyżej 25 m2powierzchni uprawowej 1 m2 5 64
5 Drób rzeźny - powyżej 100 szt.:
a) kurczęta 1 sztuka 18
b) gęsi 1 sztuka 1 47
c) kaczki 1 sztuka 39
d) indyki 1 sztuka 95
6 Drób nieśny powyżej 80 szt.:
a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 3 74
b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 3 11
c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 2 06
d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 3 85
e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 16 37
f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych) 1 sztuka 2 74
7 Wylęgarnie drobiu:
a) kurczęta 1 sztuka 01
b) gęsi 1 sztuka 10
c) kaczki 1 sztuka 02
d) indyki 1 sztuka 10
8 Zwierzęta futerkowe:
a) lisy i jenoty od 1 samicy stada podstawowego 51 83
b) norki powyżej 2 szt. samic stada podstawowego 22 79
c) tchórze powyżej 2 szt. samic stada podstawowego 17 63
d) szynszyle powyżej 2 szt. samic stada podstawowego 29 94
e) nutrie powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego od 1 samicy stada podstawowego 6 21
f) króliki powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego od 1 samicy stada podstawowego 6 21
9 Zwierzęta laboratoryjne:
a) szczury białe 1 sztuka 16
b) myszy białe 1 sztuka 02
10 Jedwabniki - produkcja kokonów 1 dm3 38
11 Pasieki powyżej 80 rodzin 1 rodzina 3 76
12 Uprawy roślin in vitro - powierzchnia półek 1 m2 225 55
13 Hodowla entomofagów - powierzchnia uprawy roślin żywicielskich 1 m2 187 93
14 Hodowla dżdżownic - powierzchnia łoża hodowlanego 1 m2 93 97
15 Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym:
a) krowy powyżej 5 sztuk 1 sztuka 375 85
b) cielęta powyżej 10 sztuk 1 sztuka 78 97
c) bydło rzeźne powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów) 1 sztuka 41 31
d) tuczniki powyżej 50 sztuk 1 sztuka 47 00
e) prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk 1 sztuka 18 80
f) chów i hodowla owiec powyżej 10 sztuk od 1 matki 7 53
g) tucz owiec powyżej 15 sztuk 1 sztuka 11 28
h) konie rzeźne 1 sztuka 563 80
i) konie hodowlane 1 sztuka stada podstawowego 451 07
j) hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi 1 dm3 1 69
k) hodowla psów rasowych 1 sztuka stada podstawowego 50 76
l) hodowla kotów rasowych 1 sztuka stada podstawowego 18 80
Copyright 2021 - 2022 IFIRMA S.A.