Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (z późniejszymi zmianami)
Załącznik 2 - Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego
Lp. Rodzaje upraw i produkcji Jednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcji Norma szacunkowa dochodu rocznego
gr
1 2 3 4
1 Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2:
a) rośliny ozdobne 1 m2 7
b) pozostałe 1 m2 2 60
2 Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2 1 m2 1 60
3 Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2:
a) rośliny ozdobne 1 m2 5 20
b) pozostałe 1 m2 3 20
4 Uprawy grzybów i ich grzybni - powyżej 25 m2powierzchni uprawowej 1 m2 3
5 Drób rzeźny - powyżej 100 szt.:
a) kurczęta 1 sztuka 10
b) gęsi 1 sztuka 0 79
c) kaczki 1 sztuka 21
d) indyki 1 sztuka 51
6 Drób nieśny powyżej 80 szt.:
a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 1 98
b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 1 66
c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 1 10
d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 2 05
e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 8 70
f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych) 1 sztuka 1 45
7 Wylęgarnie drobiu:
a) kurczęta 1 sztuka 1
b) gęsi 1 sztuka 5
c) kaczki 1 sztuka 2
d) indyki 1 sztuka 5
8 Zwierzęta futerkowe:
a) lisy i jenoty od 1 samicy stada podstawowego 29 78
b) norki powyżej 2 szt. samic stada podstawowego 13 10
c) tchórze powyżej 2 szt. samic stada podstawowego 10 13
d) szynszyle powyżej 2 szt. samic stada podstawowego 15 49
e) nutrie powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego od 1 samicy stada podstawowego 3 58
f) króliki powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego od 1 samicy stada podstawowego 3 58
9 Zwierzęta laboratoryjne:
a) szczury białe 1 sztuka 9
b) myszy białe 1 sztuka 2
10 Jedwabniki - produkcja kokonów 1 dm3 20
11 Pasieki powyżej 80 rodzin 1 rodzina 2
12 Uprawy roślin in vitro - powierzchnia półek 1 m2 120
13 Hodowla entomofagów - powierzchnia uprawy roślin żywicielskich 1 m2 100
14 Hodowla dżdżownic - powierzchnia łoża hodowlanego 1 m2 50
15 Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym:
a) krowy powyżej 5 sztuk 1 sztuka 200
b) cielęta powyżej 10 sztuk 1 sztuka 42
c) bydło rzeźne powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów) 1 sztuka 22
d) tuczniki powyżej 50 sztuk 1 sztuka 25
e) prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk 1 sztuka 10
f) chów i hodowla owiec powyżej 10 sztuk od 1 matki 4
g) tucz owiec powyżej 15 sztuk 1 sztuka 6
h) konie rzeźne 1 sztuka 300
i) konie hodowlane 1 sztuka stada podstawowego 240
j) hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi 1 dm3 90
k) hodowla psów rasowych 1 sztuka stada podstawowego 27
l) hodowla kotów rasowych 1 sztuka stada podstawowego 10
Copyright 2020 - 2021 IFIRMA S.A.