Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (z późniejszymi zmianami)
Załącznik 2 - Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego
Lp. Rodzaje upraw i produkcji Jednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcji Norma szacunkowa dochodu rocznego
gr
1 2 3 4
1 Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2:
a) rośliny ozdobne 1 m2 11 12
b) pozostałe 1 m2 4 14
2 Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2 1 m2 2 54
3 Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2:
a) rośliny ozdobne 1 m2 8 29
b) pozostałe 1 m2 5 08
4 Uprawy grzybów i ich grzybni - powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej 1 m2 4 77
5 Drób rzeźny - powyżej 100 szt.:
a) kurczęta 1 sztuka 15
b) gęsi 1 sztuka 1 24
c) kaczki 1 sztuka 33
d) indyki 1 sztuka 81
6 Drób nieśny powyżej 80 szt.:
a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 3 16
b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 2 64
c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 1 74
d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 3 25
e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 13 85
f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych) 1 sztuka 2 32
7 Wylęgarnie drobiu:
a) kurczęta 1 sztuka 01
b) gęsi 1 sztuka 08
c) kaczki 1 sztuka 02
d) indyki 1 sztuka 08
8 Zwierzęta futerkowe:
a) lisy i jenoty od 1 samicy stada podstawowego 43 85
b) norki powyżej 2 szt. samic stada podstawowego 19 28
c) tchórze powyżej 2 szt. samic stada podstawowego 14 92
d) szynszyle powyżej 2 szt. samic stada podstawowego 22 79
e) nutrie powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego od 1 samicy stada podstawowego 5 25
f) króliki powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego od 1 samicy stada podstawowego 5 25
9 Zwierzęta laboratoryjne:
a) szczury białe 1 sztuka 14
b) myszy białe 1 sztuka 02
10 Jedwabniki - produkcja kokonów 1 dm3 32
11 Pasieki powyżej 80 rodzin 1 rodzina 3 18
12 Uprawy roślin in vitro - powierzchnia półek 1 m2 190 81
13 Hodowla entomofagów - powierzchnia uprawy roślin żywicielskich 1 m2 158 99
14 Hodowla dżdżownic - powierzchnia łoża hodowlanego 1 m2 79 50
15 Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym:
a) krowy powyżej 5 sztuk 1 sztuka 317 97
b) cielęta powyżej 10 sztuk 1 sztuka 66 80
c) bydło rzeźne powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów) 1 sztuka 34 95
d) tuczniki powyżej 50 sztuk 1 sztuka 39 76
e) prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk 1 sztuka 15 90
f) chów i hodowla owiec powyżej 10 sztuk od 1 matki 6 37
g) tucz owiec powyżej 15 sztuk 1 sztuka 9 54
h) konie rzeźne 1 sztuka 476 99
i) konie hodowlane 1 sztuka stada podstawowego 381 60
j) hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi 1 dm3 1 43
k) hodowla psów rasowych 1 sztuka stada podstawowego 42 94
l) hodowla kotów rasowych 1 sztuka stada podstawowego 15 90
Copyright 2017 - 2019 IFIRMA S.A.