Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (z późniejszymi zmianami)
Rozdział 9 - Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 46 - 51.

(pominięte)

Copyright 2014 Power Media S.A.