Kwoty odliczeń

W poniższej tabeli znajduje się zestawienie kwot, które przysługują podatnikom uprawnionym do dokonywania odliczeń od przychodu i odliczeń od podatku oraz wskaźników, według których oblicza się wysokość poszczególnych odliczeń za 2014 rok (PIT 2014).

Rodzaje odliczeń Kwoty odliczeń
Kwota wolna od podatku
 • 3091 zł – kwota dochodu, której nie uwzględnia się przy wyliczaniu podatku;
 • kwota wolna od podatku przysługuje każdemu podatnikowi będącemu osobą fizyczną;
Ulga internetowa
 • 760 zł – maksymalne odliczenie w skali roku na wydatki poniesione na korzystanie z internetu w miejscu zamieszkania podatnika;
 • odliczeń wydatków można dokonać, jeśli:
  • nie wliczono ich w koszty uzyskania przychodu;
  • nie odliczono ich na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych
  • nie zwrócono ich w innej formie;
Ulga rehabilitacyjna
 • 2280 zł – maksymalne odliczenie w skali roku na wydatki poniesione na każdy z poniższych celów:
  • opłacenie przewodnika osoby niewidomej (I lub II grupa inwalidztwa) oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu (I grupa inwalidztwa);
  • opłacenie psa przewodnika dla osoby z I lub II grupą inwalidztwa;
  • używanie samochodu osobowego do przewozu niepełnosprawnego dziecka do 16 lat oraz osoby z I lub II grupą inwalidztwa na zabiegi rehabilitacyjne;
 • odliczenie w wysokości stanowiącej różnicę między wydatkami na zlecone przez lekarza specjalistę leki a kwotą 100 zł;
 • odliczenie wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne niepełnosprawnych członków rodziny, jeśli dochody tych osób nie przekroczyły kwoty 9120 zł;
Ulga prorodzinna
 • 92,67 zł – kwota odliczenia przysługująca miesięcznie na każde dziecko za sprawowanie nad nim pieczy przez rodzica, rodzica zastępczego lub opiekuna prawnego;
 • jeśli pieczę pełni jednocześnie dwóch rodziców, rodziców zastępczych bądź opiekunów prawnych – kwotę odliczają wspólnie – w częściach równych lub w dowolnie uzgodnionych proporcjach;
Darowizny
 • 6% dochodu – łączna kwota rocznych odliczeń z tytułu przekazanych darowizn;
 • Odliczenia można dokonać pod warunkiem udokumentowania jej:
  • dowodem wpłaty
  • lub dokumentem określającym wartość niepieniężnej darowizny oraz oświadczeniem przyjmującego o otrzymaniu darowizny;
Ulga odsetkowa
 • 264 810 zł – kwota stanowiąca część kredytu, od której można dokonać odliczeń z tytułu spłaty odsetek kredytu lub pożyczki mieszkaniowej;
 • odliczenia w tej wysokości można dokonać w zeznaniu podatkowym za 2014 rok (PIT 2014), natomiast w latach poprzednich kwota ulgi była niższa;
Ulga za nabycie nowych technologii
 • wysokość odliczeń nie może przekroczyć 50% kwoty wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowych technologii;
Ulga za oszczędzanie na rachunku banku prowadzącego kasę mieszkaniową
 • 30% wydatków poniesionych w danym roku podatkowym – kwota podlegająca odliczeniu, która jednak nie może przekroczyć 11 340 zł;
 • odliczeń może dokonać podatnik, który:
  • zawarł z bankiem umowę o kredyt kontraktowy oraz
  • przed 1 stycznia 2002 roku nabył prawo do dokonywania niniejszych odliczeń;
Koszty pracy
 • 1335 zł – maksymalna kwota rocznych kosztów uzyskania przychodu z jednego stosunku o pracę (111,25 zł miesięcznie);
 • 2002,05 zł – maksymalna kwota rocznych kosztów uzyskania przychodu z więcej niż jednego stosunku o pracę;
 • 1668,72 zł – maksymalna kwota rocznych kosztów uzyskania przychodu w przypadku pracy poza miejscowością stałego lub czasowego zamieszkania – jeśli podatnik nie otrzymywał zwrotu kosztów dojazdu lub dodatku za rozłąkę (139,06 zł miesięcznie);
 • 2502,56 zł – maksymalna kwota rocznych kosztów uzyskania przychodu z więcej niż jednego stosunku o pracę podatnika, który jednocześnie pracował poza miejscem stałego lub czasowego zamieszkania – jeśli podatnik nie otrzymywał zwrotu kosztów dojazdu lub dodatku za rozłąkę;
 • koszty uzyskania przychodu w wysokości 50% – przysługują podatnikowi, który uzyskuje przychody ze stosunku pracy korzystając z praw autorskich lub praw pokrewnych;
 • koszty uzyskania przychodu w wysokości 20% – przysługują podatnikowi, który osobiście wykonuje usługi na podstawie umów zleceń lub umów o dzieło;
Koszty uzyskania przychodu z pracy za granicą
 • 30% diety (za każdy dzień) – równowartość kwoty, o którą podatnicy mieszkający w Polsce, a czasowo uzyskujący dochód ze stosunku pracy za granicą, mogą pomniejszyć swój dochód;
 • przeliczeń dochodów w obcej walucie na złote dokonuje się według kursów banku, z którego korzysta podatnik lub według średniego kursu NBP – z dnia poprzedzającego dzień uzyskania przychodu;
Kredyt podatkowy
 • 20% dochodu – wysokość zwolnienia przysługująca podatnikowi w każdym z 5 lat korzystania z kredytu podatkowego;
 • ze zwolnienia mogą skorzystać podatnicy, którzy po raz pierwszy rozpoczęli prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej;

Power Media S.A. dostarcza tysiącom polskich przedsiębiorców narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Szybka i prosta internetowa rejestracja firmy poprzez wniosek CEIDG-1. Wyszukaj kody PKD, samodzielnie poprowadź księgowość online (KPiR) . Dzięki nam wygodnie wystawisz potrzebne faktury (zobacz darmowy program do fakturowania), a pod koniec roku wypełnisz i wyślesz PIT roczny online dzięki naszemu darmowemu programowi. Rozlicz PIT 2014 z pitroczny.pl. Rozliczenie roczne PIT 2014 to gwarancja bezpieczeństwa i wygody.