Koszty uzyskania przychodu z pracy za granicą

W zeznaniu rocznym za 2014 rok (PIT 2014) polski podatnik ma obowiązek wykazania nie tylko dochodów uzyskanych na terenie Polski, ale również musi wykazać dochody zagraniczne. Źródłem tych dochodów mogła być, np. delegacja zagraniczna.

Dochody zagraniczne

Dochodem jest zagraniczny przychód pomniejszony o diety, przeliczony na złote oraz pomniejszony o przysługujące zryczałtowane koszty uzyskania przychodu.

Wysokość diety

Osoby mieszkające w Polsce, a przebywające czasowo za granicą i uzyskujące tam dochody ze stosunku pracy, mogą pomniejszyć ten dochód o równowartość 30 % diety za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy.

Aby ustalić kwotę przysługującego odliczenia, należy ustalić liczbę dni, w których przebywaliśmy za granicą i podlegaliśmy tam stosunkowi pracy. Następnie ustalamy 30% diety – w zależności od kraju, w którym pracowaliśmy. Kwota przysługującego odliczenia stanowi iloczyn dni i 30% diety.

Kwota diety wyrażona jest w walucie kraju, którego dotyczy. Ponieważ odliczenie diet zmniejsza zagraniczny dochód do opodatkowania, nie ma potrzeby przeliczania ich na złotówki. W celu ustalenia podstawy opodatkowania:

  • kwotę wynagrodzenia uzyskanego z zagranicy zmniejszamy o wysokość diet;
  • tak ustaloną podstawę przeliczamy na złotówki – według kursu z dnia wypłaty wynagrodzenia.

Przeliczanie na złote

Kwoty wyrażone w walutach obcych, tj.: przychody, koszty, kwoty uprawniające do odliczenia od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub obniżenia podatku, wydatki oraz podatek, przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, poniesienia kosztu, wydatku lub zapłaty podatku.

Koszty uzyskania przychodu

Do przychodu pomniejszonego o odliczenie diet można zastosować zryczałtowane koszty uzyskania przychodu. Dla osób osiągających dochody ze stosunku pracy zryczałtowane koszty w 2011 roku wynoszą 111,25 zł miesięcznie (jeżeli miejsce czasowego zamieszkania za granicą znajduje się w tej samej miejscowości, w której położony jest zakład pracy, jeżeli są to różne miejscowości, wtedy miesięczne koszty wynoszą 139,06 zł).

Osoby osiągające przychody z umów zleceń lub o dzieło do przychodów mogą zastosować koszty w wysokości 20% przychodu (jeżeli przedmiotem umowy są prawa autorskie koszty uzyskania przychodu wynoszą 50%).

Załącznik PIT/ZG

Podatnicy, którzy osiągali przychody z pracy za granicą oraz podlegają polskiemu obowiązkowi podatkowemu, zobowiązane są do wypełnienia, wraz z rocznym zeznaniem podatkowym, formularza PIT/ZG.

Ordynacja podatkowa daje podatnikowi możliwość wysłania rocznego zeznania PIT przez internet. Szybko i bezpiecznie możesz wypełnić swój PIT za 2014 rok (PIT 2014) w naszym bezpłatnym serwisie pitroczny.pl. Wypełnij PIT online i rozlicz się urzędem skarbowym już dziś.

Wysokość diet w wybranych państwach

Albania 36 EUR Kuwejt 39 EUR
Austria 45 EUR Litwa 33 EUR
Belgia 45 EUR Łotwa 48 EUR
Chiny 46 USD Niemcy 42 EUR
Chorwacja 36 EUR Portugalia 48 EUR
Cypr 33 EUR RPA 45 USD
Czechy 33 EUR Rosja 50 USD
Dania 324 DKK Rumunia 36 EUR
Estonia 39 EUR Słowacja 33 EUR
Finlandia 42 EUR Słowenia 36 EUR
Francja 45 EUR Stany Zjednoczone 46 USD
Grecja 45 EUR Szwecja 351 SEK
Holandia 42 EUR Tunezja 45 USD
Indonezja 42 USD Turcja 33 EUR
Irlandia 45 EUR Ukraina 48 USD
Japonia 6900 JPY Wielka Brytania 32 GBP
Kanada 67 CAD Włochy 42 EUR
Kazachstan 39 EUR

Power Media S.A. dostarcza tysiącom polskich przedsiębiorców narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Szybka i prosta internetowa rejestracja firmy poprzez wniosek CEIDG-1. Wyszukaj kody PKD, samodzielnie poprowadź księgowość online (KPiR) . Dzięki nam wygodnie wystawisz potrzebne faktury (zobacz darmowy program do fakturowania), a pod koniec roku wypełnisz i wyślesz PIT roczny online dzięki naszemu darmowemu programowi. Rozlicz PIT 2014 z pitroczny.pl. Rozliczenie roczne PIT 2014 to gwarancja bezpieczeństwa i wygody.