Ulga na dzieci

Kto może dokonać odliczenia podatku?

Zasady wyliczania ulgi na dzieci, które uległy zmianie w 2009, obowiązują również przy rozliczeniu za 2012 rok (PIT 2012). Od 2009 roku ulga podatkowa na dzieci wynosi 92,67 zł miesięcznie na każde dziecko (1112,04 zł za cały rok). Odliczenie dotyczy obojga rodziców. Kwotę ulgi może odliczyć jedno z rodziców lub oboje – w dowolnym podziale. Decydują o tym oboje małżonkowie.

Odliczeniu podlega kwota miesięczna (92,67 zł) za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik:

 • wykonywał władzę rodzicielską;
 • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
 • sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Uwaga! Należy pamiętać, iż w niektórych przypadkach przysługuje odliczenie za cały miesiąc, a w innych – odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty miesięcznej za każdy dzień sprawowania opieki nad dzieckiem.

Wyliczanie kwoty ulgi w serwisie pitroczny.pl

Serwis pitroczny.pl wyliczy prawidłową kwotę ulgi za 2012, pod warunkiem wprowadzenia właściwych dat sprawowania opieki:

 • Dziecko urodziło się 31-05-2012 – wprowadzamy datę początkową 01-05-2012 (ponieważ przysługuje kwota za cały miesiąc).
 • Dziecko osiągnęło pełnoletniość 02-06-2012 – wprowadzamy datę końcową 30-06-2012 (ponieważ przysługuje kwota za cały miesiąc).
 • Dziecko, na podstawie orzeczenia sądu, zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych 05-05-2012 – wprowadzamy datę końcową 30-04-2012 (ponieważ przysługuje kwota do końca miesiąca poprzedzającego ww. zdarzenie).
 • Dziecko wstąpiło w związek małżeński 07-08-2012 – wprowadzamy datę końcową 31-07-2012 (ponieważ przysługuje kwota do końca miesiąca poprzedzającego ww. zdarzenie).

Jeżeli w tym samym miesiącu w stosunku do dziecka wykonywana była władza rodzicielska, pełniona funkcja opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej, to za ten miesiąc każdy z podatników może odliczyć 1/30 za każdy dzień z kwoty 92,67 zł .

W takim przypadku wprowadzamy do serwisu daty dzienne. Przykładem jest sytuacja, w której dziecko w czasie wakacji przebywa pod opieką ojca:

 • Matka wprowadza daty od 01-01-2012 do 20-06-2012 oraz od 01-09-2012 do 31-12-2012;
 • Ojciec wprowadza daty od 21-06-2012 do 31-08-2012.

Ulga na dzieci pełnoletnie

Odpowiednio, na analogicznych zasadach, przysługuje ulga w stosunku do dzieci pełnoletnich. Dotyczy ona dzieci:

 • które, bez względu na ich wiek, zgodnie z odrębnymi przepisami – otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny;
 • które nie ukończyły 25 roku życia, uczą się w szkołach oraz o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w Prawie o szkolnictwie wyższym. Ulga przysługuje tym dzieciom, jeżeli w roku podatkowym  nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem kwoty dochodów wolnych od podatku dochodowego (tzw. kwota wolna od podatku), renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.

Power Media S.A. dostarcza tysiącom polskich przedsiębiorców narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Szybka i prosta internetowa rejestracja firmy poprzez wniosek CEIDG-1. Wyszukaj kody PKD, samodzielnie poprowadź księgowość online (KPiR) . Dzięki nam wygodnie wystawisz potrzebne faktury (zobacz darmowy program do fakturowania), a pod koniec roku wypełnisz i wyślesz PIT roczny online dzięki naszemu darmowemu programowi. Rozlicz PIT 2014 z pitroczny.pl. Rozliczenie roczne PIT 2014 to gwarancja bezpieczeństwa i wygody.